Ktl-icon-tai-lieu

Một số chỉ tiêu

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số chế độ chi tiêu ngân sách (Cập nhật đến ngày 30 tháng 9 năm ...

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...

Một số chế độ chi tiêu ngân sách (Cập nhật đến ngày 30 tháng
9 năm 2010)
Chi tiền làm thêm giờ
a) Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ
Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm,
làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
- Số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một ngày là 8 giờ, số ngày làm việc tiêu chuẩn
trong một tháng là 22 ngày; để làm căn cứ trả tiền làm thêm giờ.
- Thời giờ làm việc vào ban đêm được xác định từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ
ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.
- Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương giờ x 150% hoặc 200% hoặc
300% x Số giờ thực tế làm thêm.
Trong đó: Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm ngày thường, 200% áp dụng đối
với giờ làm thêm ngày nghỉ hàng tuần, 300% áp dụng đối với giờ làm thêm ngày lễ
hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có
hưởng lương (trong mức 300% này bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ
được hưởng nguyên lương theo quy định tại Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao
động).
- Trường hợp bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm: Tiền lương làm thêm giờ vào ban
ngày = Tiền lương giờ x 50% hoặc 100% hoặc 200% x Số giờ thực tế làm thêm.
Trong đó: Mức 50% áp dụng đối với giờ làm thêm ngày thường, 100% áp dụng đối
với giờ làm thêm ngày nghỉ hàng tuần, 200% áp dụng đối với giờ làm thêm ngày lễ
hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có
hưởng lương.
b) Đối với chế độ làm việc sáng thứ bảy hàng tuần theo Quyết định số 32/2010
/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố: Không nghỉ bù, tính mức
tiền làm thêm giờ là 200%; có nghỉ bù, tính mức tiền làm thêm giờ là 100%; chi từ
kinh phí tự chủ.
Trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo
Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả
lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
- Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ không quá 200 giờ tiêu
chuẩn/năm. Phải hoàn thành đủ số giờ tiêu chuẩn và các nhiệm vụ công tác khác theo
chế độ làm việc của nhà giáo. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiền lương dạy thêm
giờ trả theo tháng. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục ...
Mt s chế độ chi tiêu ngân sách (Cp nht đến ngày 30 tháng
9 năm 2010)
Chi tin làm thêm gi
a) Thông tư liên tch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 ca B
Ni v và B Tài chính hướng dn thc hin chế độ tr lương làm vic vào ban đêm,
làm thêm gi đối vi n b, ng chc, vn chc.
- S gi làm vic tiêu chun trong mt ngày là 8 gi, s ny làm vic tiêu chun
trong mt tháng là 22 ngày; để làm căn c tr tin làm thêm gi.
- Thi gi làm vic vào ban đêm được xác định t 21 gi ny hôm trước đến 5 gi
ngày m sau đối vi các tnh, thành ph t Đà Nng tr vào phía Nam.
- Tin lương làm thêm gi vào ban ny = Tin lương gi x 150% hoc 200% hoc
300% x S gi thc tế làm thêm.
Trong đó: Mc 150% áp dng đối vi gi làm thêm ny thường, 200% áp dng đối
vi gi làm thêm ny ngh hàng tun, 300% áp dng đối vi gi làm thêm ny l
hoc ny được ngh bù nếu ngày l trùng vào ngày ngh hàng tun, ny ngh
hưởng lương (trong mc 300% này bao gm c tin lương tr cho thi gian ngh
được hưởng ngun lương theo quy định ti Điu 73, 74, 75 và 78 ca B lut Lao
động).
- Trường hp b trí ngh bù nhng gi làm thêm: Tin lương làm thêm gi vào ban
ngày = Tin lương gi x 50% hoc 100% hoc 200% x S gi thc tế làm thêm.
Trong đó: Mc 50% áp dng đối vi gi làm thêm ny thưng, 100% áp dng đối
vi gi làm thêm ny ngh hàng tun, 200% áp dng đối vi gi làm thêm ny l
hoc ny được ngh bù nếu ngày l trùng vào ngày ngh hàng tun, ny ngh
hưởng lương.
b) Đối vi chế độ làm vic sáng th by hàng tun theo Quyết định s 32/2010
/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 ca y ban nhân n thành ph: Không ngh , tính mc
tin làm thêm gi là 200%; có ngh , tính mc tin làm thêm gi là 100%; chi t
kinh phí t ch.
Tr lương dy tm gi đối vi nhà giáo
Thông tư liên tch s 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ny 09 tháng 9 năm 2008
ca B Giáo dc và Đào to, B Ni v, B i chính hướng dn thc hin chế độ tr
lương dy thêm gi đối vi nhà giáo trong các cơ s giáo dc ng lp.
- S gi dy thêm được tính tr tin lương dy thêm gi không quá 200 gi tiêu
chun/năm. Phi hoàn thành đủ s gi tiêu chun và các nhim v ng tác khác theo
chế độ làm vic ca nhà giáo. Đối vi cơ s giáo dc mm non, tin lương dy thêm
gi tr theo tháng. Đối vi cơ s giáo dc ph thông, cơ s giáo dc thường xun,
tùy điu kin c th ca tng đơn v để thc hin tm ng tin lương dy tm gi
theo tháng hoc theo hc k cho phù hp và quyết toán vào cui năm tài chính.
- Ch thanh tn tin lương dy thêm gi đơn v, b môn thiếu nhà giáo theo định
mc biên chế. Đơn v, b môn không thiếu nhà giáo theo định mc biên chế thì ch
được thanh tn tin lương dy tm gi khi có nhà giáo ngh m, thai sn theo quy
định phi b t nhà giáo khác dy thay.
- Các cơ s giáo dc ng lp đưc nn sách đảm bo tn b kinh phí hot động
Mt s chế độ chi tu ngân sách (Cp nht đến ngày 30 tháng 9 năm ...
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...
1 of 7
11/23/2010 1:52 PM
Một số chỉ tiêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số chỉ tiêu - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số chỉ tiêu 9 10 619