Ktl-icon-tai-lieu

Một số chú ý khi làm đồ án

Được đăng lên bởi ruaconmayman
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

2.
3.

4.

5.
6.

MỘT SỐ CHÚ Ý KHI LÀM ĐỒ ÁN
Sinh viên phải lập kế hoạch làm việc từ tuần nhận đồ án
Tuần
Công việc dự Công việc đã Xác nhận của
kiến
hoàn thành
GVHD
Từ ngày ... đến... Tìm hiểu ....
Đã/chưa
hoàn
thành
...
Mỗi tuần gặp GVHD 1 lần (phải chuẩn bị bài đã viết ra giấy hoặc laptop,
chuẩn bị câu hỏi cần được GV giải đáp,...)
Tất cả các hình vẽ, đồ thị, bảng biểu, số liệu, công thức phải được trích
dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ. Không tham khảo các tài liệu trên các
forum.
Quy cách trích TLTK:
- Tên tác giả, Tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản
- Tên tác giả, Tên bài báo, tên tạp chí, số tạp chí_vol (năm) trang...
Bản vẽ công nghệ là bản vẽ process flow diagram_PFD
Các bản vẽ có thể dùng autocad, visio...

NỘI DUNG ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CỬ NHÂN
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thanh Huyền – BM CN HC-Hóa dầu
Đề tài: Thiết kế phân xưởng sản xuất …chất A…, năng suất …X… tấn/năm
MỞ ĐẦU
(Từ 1-2 trang, giới thiệu về tình hình sản xuất và ứng dụng của chất A, các yêu cầu
đặt ra cho đề tài…)
PHẦN 1: TỔNG QUAN
I. Tính chất của nguyên liệu và sản phẩm
(Trình bày tính chất vật lý, hóa học của nguyên liệu và sản phẩm, phương pháp tồn
trữ, bảo quản, nguồn nguyên liệu…)
II. Các phương pháp sản xuất chất A
(Trình bày bản chất hóa học, cơ chế phản ứng, dây chuyền và điều kiện công nghệ…
của từng phương pháp)
III. So sánh, lựa chọn sơ đồ công nghệ
PHẦN 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ (khuyến khích sử dụng hysys/unisim để mô phỏng)
I. Sơ đồ công nghệ thiết kế (vẽ bản vẽ PFD trên khổ Ao)
(Trình bày sơ đồ công nghệ thiết kế, các điều kiện công nghệ…)
II. Tính cân bằng vật chất.
(Từ năng suất đầu ra, tính cho toàn phân xưởng và từng thiết bị để xác định được
lượng nguyên liệu đầu vào)
III. Tìm hiểu cấu tạo và tính toán sơ bộ thiết bị phản ứng chính. (vẽ bản vẽ thết bị
chính trên khổ A3)

KẾT LUẬN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
1. Ph¹m Thanh HuyÒn, NguyÔn Hång Liªn, C«ng nghÖ tæng hîp h÷u c¬ - Hãa dÇu, NXB
KHKT, 2006
2. A. Chauvel, G. Lefebvre, Petrochemical Processes, vol 1,2, Gulf Pub. Co, 1989.
3. Lebedev (tiÕng Nga)
4. Ullmann’s encyclopedia of Industrial Chemistry
5. Hydrocarbon Processing (t¹p chÝ)
6. G. Margaret Wells, Handbook of Petrochemicals and Processes, Gower Pub, Co, 1995
7. Sami Matar, Lewis F. Hatch, Chemistry of Petrochemical Processes, Gulf Pub. Co.,
2001
8. R.J. Farrauto, C.H. Bartholomew, Fundamental of Industrial Catalytic Processes,
Blackie Aca. and Prof., 1997
9. ….

...

 Sinh viên phải lập kế hoạch làm việc từ tuần nhận đồ án
   
!
  "#
$%&'$&$
() $* +,
-./
Từ ngày ... đến... Tìm hiểu .... Đã/chưa hoàn
thành
...
0 Mỗi tuần gặp GVHD 1 lần (phải chuẩn bị bài đã viết ra giấy hoặc laptop,
chuẩn bị câu hỏi cần được GV giải đáp,...)
1 Tất cả các hình vẽ, đồ thị, bảng biểu, số liệu, công thức phải được trích
dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ. Không tham khảo c tài liệu trên các
forum.
2 Quy cách trích TLTK:
- Tên tác giả, 34)$5 nhà xuất bản, năm xuất bản
- Tên tác giả, 36&6)%5'3'78$95 số tạp chí_vol (năm) trang...
: Bản vẽ công nghệ là6;<8=%>44?@%A,=,BCDE/
F Các bản vẽ có thể dùng autocad, visio...
/G-HHGIJ-KL
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thanh Huyền – BM CN HC-Hóa dầu
Đề tài: $!' !8$MNOP4;NQ'…chất A…,R4Q'…X…'QSRB
TUG
(Từ 1-2 trang, giới thiệu về tình hình sản xuất và ứng dụng của chất A, các yêu cầu
đặt ra cho đề tài…)
DUVW-XGY
9$$Q'+,Z3@&4;8$[B
(Trình bày tính chất vật lý, hóa học của nguyên liệu và sản phẩm, phương pháp tồn
trữ, bảo quản, nguồn nguyên liệu…)
)8$O\8$)84;NQ'$Q'Y
(Trình bày bản chất hóa học, cơ chế phản ứng, dây chuyền và điều kiện công nghệ…
của từng phương pháp)
%4)$5@,$]4\"^$
DU0V_`HHa $Z! $9$4bc$Z4Z4S4B"dB8$ef
\"^$'$!' !a<6;<DE/'=3 $gY%f
(Trình bày sơ đồ công nghệ thiết kế, các điều kiện công nghệ…)
9$M6h*'$Q'
(Từ năng suất đầu ra, tính cho toàn phân xưởng và từng thiết bị để xác định được
lượng nguyên liệu đầu vào)
iB$dQ'7%&'9$'%)4\6j'$!'6k8$;l$9$a<6;<'$!'6k
$9$'=3 $gY1f
Một số chú ý khi làm đồ án - Trang 2
Một số chú ý khi làm đồ án - Người đăng: ruaconmayman
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số chú ý khi làm đồ án 9 10 462