Ktl-icon-tai-lieu

Một số mẫu sổ sách, chứng từ kế toán

Được đăng lên bởi thanh231995
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đơn vị: …………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………

Mẫu số: S03a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÍ CHUNG
Tháng…...Năm ……
Số trang:
Ngày
tháng
ghi sổ
A

Chứng từ
Ngày
Số hiệu
tháng
B
C

Đơn vị tính: 1000 đ
Số phát sinh

Diễn giải

Đã ghi
Sổ Cái

STT
dòng

Số hiệu TK
đối ứng

Nợ

Có

D

E

G

H

1

2

Số chuyển sang trang sau

x

x

x

- Sổ này có
trang, đánh số từ trang số 01 đến trang số:
- Ngày mở sổ:
Ngày

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

tháng năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị:……………………..
Địa chỉ:……………............

Mẫu số S03b-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI
Tháng…… Năm……

Tên tài khoản:
Chứng từ
Ngày
tháng
Ngày
ghi sổ Số hiệu
tháng
A

B

C

Số hiệu Tài khoản:
NKC
Diễn giải
D

Trang STT
số
dòng
E

G

Số trang :

Số hiệu TK đối ứng
H

Nợ

Có

1

2

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh
- Số dư cuối kỳ
- Sổ này có
- Ngày mở số:
Người ghi sổ

trang, đánh số từ trang 01 đến trang
Ngày
Kế toán trưởng

Đơn vị tính:1000 đ
Số tiền

tháng năm
Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị:……………………………….
Địa chỉ:………………………………

Mẫu số S10-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Chứng từ
Số
hiệu
A

Ngày
tháng

Tháng…… Năm……
Tài khoản: ………… Tên kho …………
Tên, quy cách nhãn hiệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa):………………
Số trang:
Đơn vị tính: 1000 đ
Nhập
Xuất
Tồn
Tài
Đơn giá
Diễn giải
khoản
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Ghi chú
(đ/kg)
đối ứng
(kg)
(đ)
(kg)
(đ)
(kg)
(đ)

B

C

D

1

2

3= 1x2

4

5=1x4

6

7=1x6

Số dư đầu kỳ

Cộng tháng

x

x

- Sổ này có ……..trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……..
- Ngày mở sổ:
Ngày
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

tháng
năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị:……………………………………….
Địa chỉ:……………………………………….

Mẫu số S06-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Tháng…… Năm……
Số trang:

Số hiệu
tài khoản

Tên tài khoản

A

B

Số dư đầu kỳ
Nợ
1

Có
2

Số phát sinh trong kỳ
Nợ
3

Có
4

Tổng cộng

Người lập

Ngày tháng
năm
Kế toán trưởng

Đơn vị tính: 1000 đ
Số dư cuối kỳ
Nợ
5

Có
6

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Đơn vị:…………………………………
Địa chỉ:…………………………………

Mẫu số S11-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)...
Đơn vị: ………………………………………… Mẫu số: S03a-DN
Địa chỉ: ……………………………………… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÍ CHUNG
Tháng…...Năm ……
Số trang: Đơn vị tính: 1000 đ
Chứng từ
Diễn giải
Số phát sinh
Số hiệu Nợ
A B C D E G H 1 2
Ngày
tháng
ghi sổ
Đã ghi
Sổ Cái
STT
dòng
Số hiệu TK
đối ứng
Ngày
tháng
Một số mẫu sổ sách, chứng từ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số mẫu sổ sách, chứng từ kế toán - Người đăng: thanh231995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Một số mẫu sổ sách, chứng từ kế toán 9 10 762