Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng

Được đăng lên bởi Nắng Chiếu Sáng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng

Một số phương pháp biểu
hiện xu hướng biến động cơ
bản của hiện tượng
Bởi:
Phan Quán Thành

Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian.
Phương pháp này được sử dụng khi một dãy số thời kỳ có khoảng cách thời gian tương
đối ngắn và có nhiều mức độ mà qua đó chưa phản ánh được xu hướng biến động của
hiện tượng.

Phương pháp số trung bình trượt (di động).
Số trung bình trượt là số trung bình cộng của một nhóm nhất định các mức độ của dãy
số được tính bằng cách lần lượt loại dần các mức độ đầu, đồng thời thêm vào các mức
độ tiếp theo, sao cho nó bằng tổng các mức độ tiếp theo, sao cho tổng só lượng các mức
độ tham gia tích số trung bình không thay đổi.
Giả sử có dãy số thời gian: y1,y2,y3,...,yn-2,yn-1,,yn.
Nêú tích trung bình trượt cho nhóm ba mức độ , ta có.
− −

y

2

=

y1 + y2 + y3
3

3

=

y2 + y3 + y4
3

− −

y

...................................

...................................
− −

y

n−1

=

yn − 2 + yn − 1 + yn
3

1/7

Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng

Trung bình trượt càng được tính từ nhiều mức độ thì càng có tác dụng san bằng ảnh
hưởng các nhân tố ngẫu nhiên . Nhưng mặt khác lại làm giảm số lượng các mức độ của
dãy trung bình trượt.

Phương pháp hồi quy .
-Phương pháp hồi quy là phương pháp được sử dụng để biểu hện xu hướng phát triển cơ
bản của hiện tượng có nhiều dao động ngẫu nhiên , mức độ giảm thất thường. Nội dung
của phương pháp này là người ta tìm một phương trình hồi quy được xây dựng trên cơ
sở dãy số thời gian gọi là hàm xu thế .
-Hàm xu thế tổng quát có dạng .
¯
yt = f(t,a0,a1,...,an)

Trong đó :
− −

y t mức độ lý thuyết .

a0 ,, a1 ...,an .. các tham số của phương trình hồi quy và thường được xác định bình
phương nhỏ nhất tức là.
− −

Σ(yt − y t)2 = min

t: thứ tự thời gian .
- Một số phương trình thường gặp .
Phương pháp tuyến tính.
− −

y = a0 + a1t.
t

Phương trình này thường được sử dụng khi các lượng tăng hoặc giảm tuyệt đối liên hoàn
δi (còn gọi là sai phân bậc một) xấp xỉ nhau .
Có hai cách xác định tham số a0 , a1 .
• Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất a0, a1 thoả mãn hệ phương trình sau .

2/7

Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng

Σy = n.a0 + a1.Σt
Σty = a0.Σt + a1Σt2
{
• Ta cũng có thể tìm a0, a1 :
Bằng cách tính :
n

SS(x) = ∑n
n

SS(y) = ∑n
n

SS(x.y) = ∑n
Khi đó:
a1 =

SS(x.y)
SS(x)
− −

− −

a0 = y − a1. x

Phương trình bậc 2 .
¯
yt = a0 + a1.t + a2t2

Phương trình này đ...
Một số phương pháp biểu
hiện xu hướng biến động cơ
bản của hiện tượng
Bởi:
Phan Quán Thành
Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian.
Phương pháp này được sử dụng khi một dãy số thời kỳ có khoảng cách thời gian tương
đối ngắn nhiều mức độ qua đó chưa phản ánh được xu hướng biến động của
hiện tượng.
Phương pháp số trung bình trượt (di động).
Số trung bình trượt số trung bình cộng của một nhóm nhất định các mức độ của dãy
số được tính bằng cách lần lượt loại dần các mức độ đầu, đồng thời thêm vào các mức
độ tiếp theo, sao cho nó bằng tổng các mức độ tiếp theo, sao cho tổng só lượng các mức
độ tham gia tích số trung bình không thay đổi.
Giả sử có dãy số thời gian: y
1
,y
2
,y
3
,...,y
n-2
,y
n-1,
,y
n
.
Nêú tích trung bình trượt cho nhóm ba mức độ , ta có.
y
2
=
y
1
+ y
2
+ y
3
3
y
3
=
y
2
+ y
3
+ y
4
3
...................................
...................................
y
n − 1
=
y
n − 2
+ y
n − 1
+ y
n
3
Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng
1/7
Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng - Người đăng: Nắng Chiếu Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng 9 10 230