Ktl-icon-tai-lieu

Một số quy định về tài chính nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số quy định về tài chính, ngân sách (Cập nhật đến ngày 30 tháng 9...

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...

Một số quy định về tài chính, ngân sách (Cập nhật đến ngày
30 tháng 9 năm 2010)
Quản lý quỹ tiền mặt
- Thực hiện đúng quy trình thu, chi tiền mặt và công khai quy trình tại đơn vị.
- Quy trình thu tiền:
(1) Người được giao nhiệm vụ thu tiền, thu bằng biên lai thu tiền hoặc biên laithu phí,
lệ phí.
(2) Cuối ngày, người được giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ liên lưu để lập bảng kê
biên lai thu tiền, nộp cho kế toán. Kế toán kiểm tra, lập phiếu thu.
(3) Thủ trưởng đơn vị ký duyệt phiếu thu.
(4) Phiếu thu chuyển thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập
quỹ bằng chữ vào phiếu thu trước khi ký tên.
- Quy trình chi tiền mặt:
(1) Căn cứ đề nghị của người nhận tiền (trừ các khoản lương và có tính chất lương),
kế toán kiểm tra, lập phiếu chi.
(2) Thủ trưởng đơn vị ký duyệt phiếu chi.
(3) Phiếu chi chuyển thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ, người nhận tiền phải ghi số tiền đã
nhận bằng chữ vào phiếu chi, ký và ghi rõ họ tên.
- Chỉ xuất quỹ chi khi đã có phiếu chi do thủ trưởng đơn vị, kế toán ký duyệt; nếu tạm
ứng thì phải có giấy đề nghị tạm ứng được thủ trưởng đơn vị và phụ trách kế toán ký
duyệt. Khi chi tiền mặt cho đại diện của một tổ chức cần lưu giữ giấy giới thiệu.
Trường hợp xuất quỹ nộp tiền vào tài khoản và ngân sách nhà nước thì phải có giấy
nộp tiền vào kho bạc có đầy đủ thủ tục (hoặc ngân hàng trong trường hợp được mở
tài khoản tại ngân hàng) để chứng minh việc đã nộp.
- Việc kiểm kê quỹ tiền mặt được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm
và đột xuất, khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải có Ban kiểm kê, trong đó thủ
quỹ và phụ trách kế toán là thành viên, sử dụng Biên bản kiểm kê quỹ theo quy định
của chế độ kế toán. Hàng tháng, thủ trưởng đơn vị kiểm tra và ký duyệt vào sổ quỹ
tiền mặt của thủ quỹ.
- Thực hiện kiểm kê tiền mặt đột xuất (không báo trước) ít nhất một lần trong một
quý. Gửi biên bản kiểm kê đột xuất về Phòng Tài chính – Kế hoạch chậm nhất
ngày đầu quý sau, nếu không gửi xem như không tổ chức kiểm kê tiền mặt đột
xuất.
Quản lý tiền gửi
- Khoá sổ tiền gửi hàng tháng; đối chiếu số dư tiền gửi kho bạc, ngân hàng giữa sổ
kế toán với bảng xác nhận số dư của kho bạc, ngân hàng.
- Kiểm tra số dư tiền gửi kho bạc, ngân hàng, bằng cách đối chiếu chứng từ thu chi từ
tài khoản tiền gửi (giấy báo nợ, giấy báo có, giấy nộp tiền vào tài khoản, uỷ nhiệm
chi…).
- Kiểm tra...
Mt s quy định vi chính, nn sách (Cp nht đến ngày
30 tháng 9 năm 2010)
Qun qu tin mt
- Thc hin đúng quy trình thu, chi tin mt và ng khai quy trình ti đơn v.
- Quy trình thu tin:
(1) Người được giao nhim v thu tin, thu bng bn lai thu tin hoc biên laithu phí,
l phí.
(2) Cui ngày, người được giao nhim v thu tin phi căn c ln lưu để lp bng
biên lai thu tin, np cho kế toán. Kế tn kim tra, lp phiếu thu.
(3) Th trưởng đơn v duyt phiếu thu.
(4) Phiếu thu chuyn th qu làm th tc nhp qu, th qu ghi s tin thc tế nhp
qu bng ch vào phiếu thu trước khi tên.
- Quy trình chi tin mt:
(1) Căn c đề ngh ca người nhn tin (tr các khon lương và có tính cht lương),
kế tn kim tra, lp phiếu chi.
(2) Th trưởng đơn v duyt phiếu chi.
(3) Phiếu chi chuyn th qu làm th tc xut qu, người nhn tin phi ghi s tin đã
nhn bng ch vào phiếu chi, và ghi rõ h tên.
- Ch xut qu chi khi đã phiếu chi do th trưởng đơn v, kế tn ký duyt; nếu tm
ng thì phi giy đề ngh tm ng được th trưởng đơn v và ph trách kế tn
duyt. Khi chi tin mt cho đại din ca mt t chc cn lưu gi giy gii thiu.
Trường hp xut qu np tin vào tài khon và nn sách nhà nước thì phi có giy
np tin vào kho bc có đầy đủ th tc (hoc ngân hàng trong trường hp được m
tài khon ti nn hàng) để chng minh vic đã np.
- Vic kim qu tin mt được tiến hành định k vào cui tháng, cui quý, cui năm
và đột xut, khi bàn giao qu. Khi tiến hành kim phi Ban kim , trong đó th
qu và ph trách kế tn là thành vn, s dng Biên bn kim kê qu theo quy định
ca chế độ kế toán. Hàng tháng, th trưởng đơn v kim tra và ký duyt vào s qu
tin mt ca th qu.
- Thc hin kim kê tin mt đột xut (không o trước) ít nht mt ln trong mt
quý. Gi biên bn kim kê đột xut v Phòng i chính – Kế hoch chm nht
ngày đầu quý sau, nếu không gi xem như không t chc kim tin mt đột
xut.
Qun tin gi
- Khoá s tin gi hàng tháng; đối chiếu s dư tin gi kho bc, ngân hàng gia s
kế tn vi bng xác nhn s dư ca kho bc, nn hàng.
- Kim tra s dư tin gi kho bc, nn hàng, bng cách đối chiếu chng t thu chi t
tài khon tin gi (giy o n, giy o , giy np tin vào tài khon, u nhim
chi…).
- Kim tra c s tiết kim do đơn v đứng tên thay cho c h n, cá nhân (theo
quy định) chưa chu nhn tin bi thường và các trường hp khác.
Qun lý ngun thu s nghip (phí, l phí, thu dch v, thu khác), tài tr, vin
tr
Mt s quy định v tài chính, ngân sách (Cp nht đến ngày 30 tháng 9...
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...
1 of 8
11/23/2010 1:58 PM
Một số quy định về tài chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số quy định về tài chính nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Một số quy định về tài chính nhà nước 9 10 404