Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề về công tác quy hoạch

Được đăng lên bởi Vantung Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số vấn đề về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ - thành tựu, hạn chế và phương
hướng, giải pháp khắc phục
16:6' 15/1/2015
TCCS - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán
bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài là nhiệm vụ đặc biệt quan
trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn “cán bộ là gốc của mọi công việc”(1)
“Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(2). Công tác cán bộ bao
gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,
luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với
cán bộ. Các khâu của công tác cán bộ là một thể thống nhất, có quan hệ mật thiết, chặt chẽ
với nhau, tác động, thúc đẩy lẫn nhau vì thực hiện tốt khâu này sẽ là tiền đề và cơ sở để thực
hiện tốt các khâu khác. Trong các khâu của công tác cán bộ, mỗi khâu có vai trò, vị trí quan
trọng khác nhau, nên không được tuyệt đối hóa hay coi nhẹ bất cứ khâu nào.
Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của công tác cán bộ nói chung, công tác quy hoạch và
luân chuyển cán bộ nói riêng, trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi
mới đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã có nhiều
nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận về công tác quy hoạch và luân chuyển cán
bộ, như Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII ra Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997,
về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Bộ Chính
trị khóa IX ra Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25-01-2002, về “Luân chuyển cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp” và Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004, về “Công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ra Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02-02-2009, về
“Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-012012, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Bộ Chính trị khóa XI ra
Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05-6-2012, về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
Để thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị về
công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, Ban Tổ chức...
Một số vấn đề về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ - thành tựu, hạn chế và phương
hướng, giải pháp khắc phục
16:6' 15/1/2015
TCCS - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán
bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài là nhiệm vụ đặc biệt quan
trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng.
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn “cán bộ là gốc của m?i công việc”(1)
“Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(2). Công tác cán bộ bao
gồm nhiều khâu, từ tuyển ch?n, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,
luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với
cán bộ. Các khâu của công tác cán bộ là một thể thống nhất, có quan hệ mật thiết, chặt chẽ
với nhau, tác động, thúc đẩy lẫn nhau vì thực hiện tốt khâu này sẽ là tiền đề và cơ sở để thực
hiện tốt các khâu khác. Trong các khâu của công tác cán bộ, mỗi khâu có vai trò, vị trí quan
tr?ng khác nhau, nên không được tuyệt đối hóa hay coi nhẹ bất cZ khâu nào.
Xuất phát từ vai trò, vị trí quan tr?ng của công tác cán bộ nói chung, công tác quy hoạch và
luân chuyển cán bộ nói riêng, trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi
mới đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã có nhiều
nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận về công tác quy hoạch và luân chuyển cán
bộ, như Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII ra Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997,
về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Bộ Chính
trị khóa IX ra Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25-01-2002, về “Luân chuyển cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp” và Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004, về “Công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ra Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02-02-2009, về
“Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-
2012, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Bộ Chính trị khóa XI ra
Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05-6-2012, về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
Để thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị về
công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, Ban Tổ chZc Trung ương đã ban hành Hướng dẫn
số 06-HD/BTCTW, ngày 02-4-2002, Hướng dẫn số 47-HD/BTCTW, ngày 24-5-2005,
Hướng dẫn số 50-HD/BTCTW, ngày 06-7-2005, Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 21-10-
2008, Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05-11-2012, về “Công tác quy hoạch cán bộ
lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Quán triệt chỉ
đạo, hướng dẫn của Trung ương, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ đã được các cấp
ủy, tổ chZc đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác này từng bước đi vào nền nếp và
đạt được một số kết quả tích cực bước đầu.
Những kết quả đạt được
Về công tác quy hoạch cán bộ:
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004, của Bộ Chính trị khóa IX
về “Công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, công tác quy hoạch cán bộ đã được
Một số vấn đề về công tác quy hoạch - Trang 2
Một số vấn đề về công tác quy hoạch - Người đăng: Vantung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số vấn đề về công tác quy hoạch 9 10 540