Ktl-icon-tai-lieu

Ngày em đến lớp

Được đăng lên bởi thuyhienpy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔ 1

NGÀY EM ĐẾN LỚP THÁNG 03/2016

TT Họ tên học sinh

Các ngày trong tháng
1
1

1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

2

Lò Trung Hiếu
Đinh H Thương
Si Phương Thảo
Hà Phương Lan
Bạc Hải Duy
Đinh Băng Huyền
Đinh Quốc Thành
Bạc Ngọc Huyền
Sòi Ngọc Khanh
Hoành Ph Linh
Đinh Văn Hùng
Nguyễn T Duyên

TỔ 2
TT

Họ tên học sinh

1
2
3
4
5

Lường Khánh Chi

2

3

4

5

6

16 17

8

19

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

29 30 31

NGÀY EM ĐẾN LỚP THÁNG 3/2016
Các ngày trong tháng
1
1

1
1

Nguyễn Quỳnh
Cầm Long Nhật
Đinh Thị Nhung
Đinh Việt Thắng

13 14 5


2

7

8

9 10 11

2

13 14

5

16 17

8

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

29 30 31

6
7
8
9
10
11
12

Nguyễn Trí Thức
Phan Trường Sơn
Vì Thế Hiển
Nguyễn Vi Châu
Lường Quỳnh
Bạc Đại An

Lò Mạnh Tuấn

TỔ 3

NGÀY EM ĐẾN LỚP THÁNG 3 /2016

TT Họ tên học sinh

Các ngày trong tháng
1
1

1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hoàng Văn Hà

Lường Anh Tuấn
Nguyễn T Nguyệt
Cầm Đức Duy
Vương Tiểu Hồng
An Thu Thủy
Lê Diệu Ly
Ngô Thái Bảo
Hoàng V Khánh

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

2

13 14

5

16 17

8

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

29 30 31

Tháng

THEO DÕI ĂN TỰ NGUYỆN

TT Họ tên học sinh

Các ngày trong tháng
1
1

1
1
1
2
3
4
5

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

0

1

2

3

4

5

6

7

8

29 30 31

Các ngày trong tháng
13 14 1 16 17 1 19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

29 30 31

13 14

5

16 17

8

Lò Trung Hiếu
Đinh Băng Huyền
Đinh Quốc Thành
Lường Anh Tuấn
Lường Khánh Chi

Tháng

THEO DÕI ĂN TỰ NGUYỆN

TT Họ tên học sinh
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

1

2
1
2
3
4
5

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

Lò Trung Hiếu
Đinh Băng Huyền
Đinh Quốc Thành
Lường Anh Tuấn
Lường Khánh Chi

MỖI NGÀY ĐẾN LỚP LÀ
MỘT NGÀY VUI

8

CÙNG NHAU THI
ĐUA ĐI HỌC CHUYÊN
CẦN BẠN NHÉ !

...
TỔ 1 NGÀY EM ĐẾN LỚP THÁNG 03/2016
TT Họ tên học sinh Các ngày trong tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2 13 14
1
5 16 17
1
8 19
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8 29 30 31
1
Lò Trung Hiếu
2
Đinh H Thương
3
Si Phương Thảo
4
Hà Phương Lan
5
Bạc Hải Duy
6
Đinh Băng Huyền
7
Đinh Quốc Thành
8
Bạc Ngọc Huyền
9
Sòi Ngọc Khanh
10
Hoành Ph Linh
11
Đinh Văn Hùng
12
Nguyễn T Duyên
TỔ 2 NGÀY EM ĐẾN LỚP THÁNG 3/2016
TT Họ tên học sinh
Các ngày trong tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2 13 14
1
5 16 17
1
8 19
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8 29 30 31
1
Lường Khánh Chi
2
Nguyễn Quỳnh
3
Cầm Long Nhật
4
Đinh Thị Nhung
5
Đinh Việt Thắng
Ngày em đến lớp - Trang 2
Ngày em đến lớp - Người đăng: thuyhienpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ngày em đến lớp 9 10 370