Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 1252013 về miễm giảm thi hành án dân sự

Được đăng lên bởi baongocnd2008
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

Số: 125/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM
2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự,
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày
13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự:
1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 4. Nhận đơn yêu cầu thi hành án
1. Việc cấp hoặc gửi bằng đường bưu điện giấy biên nhận cho người nộp đơn phải thực
hiện ngay sau khi nhận được đơn.
2. Đơn yêu cầu thi hành án phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật
thi hành án dân sự.
Trường hợp đơn yêu cầu thi hành án không có đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc
không nêu rõ thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án nhưng không yêu
cầu xác minh thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo để đương sự bổ sung nội dung đơn yêu
cầu thi hành án trước khi ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận
được thông báo, nếu người được thi hành án không bổ sung hoặc bổ sung không đúng nội dung
quy định tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự không thụ lý đơn
yêu cầu thi hành án và có văn bản trả lời cho đương sự biết, trừ trường hợp do sự kiện bất khả
kháng hoặc trở ngại khách quan.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu có căn cứ từ chối nhận
đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải gửi văn bản thông báo cho đương sự
biết về việc từ chối nhận đơn và nêu rõ lý do."

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 5. Ra quyết định thi hành án
1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án chung cho các
khoản thuộc diện chủ động thi hành trong một bản án, quyết định, trừ trường hợp quy định tại
khoản 2 và khoản 3 của Điều này.
2. Trường hợp trong một bản án, q...
HÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 125/2013/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM
2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy đnh chi tiết hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự,
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày
13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự:
1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 4. Nhận đơn yêu cầu thi hành án
1. Việc cấp hoặc gửi bằng đường bưu điện giấy biên nhận cho người nộp đơn phải thực
hiện ngay sau khi nhận được đơn.
2. Đơn yêu cầu thi hành án phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật
thi hành án dân sự.
Trường hợp đơn yêu cầu thi hành án không đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc
không nêu thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án nhưng không yêu
cầu xác minh thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo để đương sự bổ sung nội dung đơn yêu
cầu thi hành án trước khi ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận
được thông báo, nếu người được thi hành án không bổ sung hoặc bổ sung không đúng nội dung
quy định tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự thì quan thi hành án dân sự không thụ đơn
yêu cầu thi nh án văn bản trả lời cho đương sự biết, trừ trường hợp do sự kiện bất khả
kháng hoặc trở ngại khách quan.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu căn cứ từ chối nhận
đơn yêu cầu thi hành án,quan thi hành án dân sự phải gửi văn bản thông báo cho đương sự
biết về việc từ chối nhận đơn và nêu rõ lý do."
Nghị định 1252013 về miễm giảm thi hành án dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 1252013 về miễm giảm thi hành án dân sự - Người đăng: baongocnd2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghị định 1252013 về miễm giảm thi hành án dân sự 9 10 83