Ktl-icon-tai-lieu

Nghị đinh 149CP Thăm dò tài nguyên nước

Được đăng lên bởi hoang-ngoc-khac
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
A.310b

Số : 149/2004/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng
tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
_____

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ
nhất quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi
giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào
nguồn nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong nước và tổ
chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các
hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước,
xả nước thải vào nguồn nước.
Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp
dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả
nước thải vào nguồn nước
Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nước bao gồm: giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai
thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy
phép xả nước thải vào nguồn nước.
Điều 4. Nguyên tắc cấp phép
Việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước
thải vào nguồn nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
1. Cấp phép phải đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục
theo quy định của pháp luật;
2. Phải bảo đảm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân có liên quan và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp
luật;
3. Ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước để
cung cấp nước sinh hoạt;
4. Không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước khi thực hiện việc thăm dò,
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
5. Khai thác nước dưới đất trong một vùng không được...
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 149/2004/NĐ-CP
A.310b
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2004
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng
tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
_____
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 m 2002 của
Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, k họp thứ
nhất quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncơ cấu tổ chức của
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định y quy định việc cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi
giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào
nguồn nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị đinh 149CP Thăm dò tài nguyên nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị đinh 149CP Thăm dò tài nguyên nước - Người đăng: hoang-ngoc-khac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghị đinh 149CP Thăm dò tài nguyên nước 9 10 522