Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 34

Được đăng lên bởi Trung Đặng
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 34/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau đây gọi chung là Pháp lệnh Xử lý vi
phạm hành chính);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử
phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ.
2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là những
hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực
giao thông đường bộ một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và
theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:
a) Các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ;
b) Các hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
c) Các hành vi vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông
đường bộ;

2

d) Các hành vi vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham
gia giao thông đường bộ;
đ) Các hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ;
e) Các hành vi vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị
xử phạt theo quy định của Nghị định này.
2. Người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ thì áp dụng hình thức xử lý theo quy định tại Điều 7 của
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Máy kéo là loại xe gồm phần đầu máy tự di chuyển, được lái bằng càng
hoặc vô lăng và rơ moóc được kéo theo (có thể tháo rời với phần đầu kéo).
2. Các loại xe tương tự ô tô là loại phương tiện giao thông đường bộ
chạy bằng động cơ có từ hai trục bánh xe trở lên, có phần động cơ và thùng
hàng lắp trên cùng một xát xi.
3. Các loại xe tương tự mô tô là phương tiện giao thông đường bộ chạy
bằng động cơ, có hai hoặc b...
CHÍNH PHỦ
_______
Số: 34/2010/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010
NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ
_________
CHÍNH PHỦ
n cứ Lut Tổ chức Chính phủ ny 25 tháng 12 m 2001;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn c Pháp lnh Xử lý vi phm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một s điều của Pháp lệnh X vi phạm hành
chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau đây gọi chung Pháp lệnh Xử vi
phạm hành chính);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức mức xử
phạt, thẩm quyền thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ.
2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ những
hành vi của nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực
giao thông đường bộ một cách cố ý hoặc ý không phải tội phạm
theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:
a) Các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ;
b) Các hành vi vi phạm quy đnh vkết cu h tầng giao thông đưng bộ;
c) Các hành vi vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông
đường bộ;
Nghị định 34 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 34 - Người đăng: Trung Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Nghị định 34 9 10 333