Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 68-2006-cp hướng dẫn thi hành luật tiết kiệmND 68-2006-CP ngay 18-07-2006 huong dan thi hanh luat tie kiem

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________

Số : 68/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11
ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá 11;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về xây dựng, ban hành và thực hiện
định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền
và tài sản nhà nước, lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước
và tài nguyên thiên nhiên; xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; giám sát, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng trong việc
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và một số quy định khác của Luật Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền,
tài sản nhà nước và tài nguyên thiên nhiên.
2. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và

2

người lao động trong khu vực nhà nước.
3. Tổ chức, cá nhân khác quy định tại Điều 2 Luật Thực hành tiết kiệm
chống lãng phí.
Điều 3. Trách nhiệm phối hợp trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện trên cơ
sở phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cán bộ,
công chức, viên chức.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ và người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ
chức phối hợp trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý và phối hợp giữa các
cấp, các ngành để bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức và thực hiện
việc phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan, tổ chức bảo đảm thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ
TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TIỀN,
TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, LAO ĐỘNG, THỜI GIAN LAO ĐỘNG
TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Điều 4. Định mức, tiê...
CHÍNH PHỦ
______
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 68/2006/NĐ-CP
__________________________________________
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2006
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
_________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11
ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá 11;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng p về xây dựng, ban hành và thực hiện
định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quản , sử dụng ngân sách nhà ớc, tiền
tài sản nhà nước, lao động thời gian lao động trong khu vực nhà nước
tài nguyên thiên nhiên; xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; giám sát, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng trong việc
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và một số quy định khác của Luật Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. quan, tổ chức, nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền,
tài sản nhà nước và tài nguyên thiên nhiên.
2. quan, tổ chức quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động
Nghị định 68-2006-cp hướng dẫn thi hành luật tiết kiệmND 68-2006-CP ngay 18-07-2006 huong dan thi hanh luat tie kiem - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 68-2006-cp hướng dẫn thi hành luật tiết kiệmND 68-2006-CP ngay 18-07-2006 huong dan thi hanh luat tie kiem - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghị định 68-2006-cp hướng dẫn thi hành luật tiết kiệmND 68-2006-CP ngay 18-07-2006 huong dan thi hanh luat tie kiem 9 10 30