Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Được đăng lên bởi trantrang2807
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghị định hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
S: 527/KTKĐCLGD-KĐĐH
V/v hướng dn s dụng tiêu chí đánh giá
chất lượng trường đại hc
CỘNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013
Kính gửi:
- Các đại hc, hc vin;
- Các trường đại hc.
- Căn c Quyết định s 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007
ca B trưởng B Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định v tiêu chuẩn đánh
giá chất lượng giáo dục trường đại hc;
- Căn cứ Thông tư s 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2013
ca B trưởng B Giáo dục và Đào tạo v vic sửa đổi, b sung mt s điu ca
Quyết định s 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 ca B trưởng
B Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định v tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục trường đi hc; Quyết đnh s 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11
năm 2007 ca B trưởng B Giáo dục Đào tạo ban hành Quy đnh v tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định s
67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 ca B trưởng B Giáo dục
Đào tạo ban hành Quy định v tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
trường trung cp chuyên nghiệp,
Cc Khảo thí Kiểm định cht lưng giáo dục (KTKĐCLGD) hưng dn
s dng tiêu chí đánh g cht ng trưng đi hc để c nhà trưng s dng trong
công tác t đánh giá từ m 2013.
ng dn y thay thế ng dẫn kèm theo Công văn số
560/KTKĐCLGD ngày 06/6/2008 của Cc KTKĐCLGD. Trong quá trình trin
khai thc hin nếu có những vướng mc hoặc đề xuất, đề ngh liên hệ với Phòng
Kiểm định chất lượng giáo dục đại hc trung cấp chuyên nghip, Cc
KTKĐCLGD, đa ch: 30 T Quang Bửu, Hai Trưng, Nội; điện thoi:
04.39747108; fax: 04.39747109; email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- V GDĐH;
- Lưu: VT, KĐĐH.
CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Kim Khôi
Nghị định Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học - Người đăng: trantrang2807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Nghị định Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học 9 10 60