Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Được đăng lên bởi Minh Sơn
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Số: 71/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
_________

ChÝnh phñ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật số 34/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật
Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các
Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
NghÞ ®Þnh:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung
về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về
nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
1. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam;
2. Tổ chức, cá nhân sở hữu nhà ở, sử dụng nhà ở và tham gia giao dịch
về nhà ở tại Việt Nam;
3. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp về lĩnh vực nhà ở;

2

4. Tổ chức, cá nhân không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2 và
khoản 3 Điều này nhưng có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhà ở.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhà ở thương mại là nhà ở do tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần
kinh tế đầu tư xây dựng để bán, cho thuê theo nhu cầu và cơ chế thị trường;
2. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các
thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng quy định tại Điều 53,
Điều 54 của Luật Nhà ở và quy định tại Nghị định này mua, thuê hoặc thuê
mua theo cơ chế do Nhà nước quy định;
3. Nhà ở công vụ là nhà ở do Nhà nước đầu tư xây dựng cho các đối
tượng quy định tại Điều 60 của Luật Nhà ở và quy định tại Nghị định này
thuê trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Luật Nhà ở và
Nghị định này;
4. Nhà biệt thự tại đô thị là nhà ở riêng biệt (hoặc có nguồn gốc là nhà
ở đang được dùng vào mục đích khác) có sân, vườn, hàng rào và lối ra vào
riêng biệt, có số tầng chính không quá ba tầng (không kể tầng mái che cầu
thang, tầng mái và tầng hầm), có ít nhất ba mặt nhà trông ra sân hoặc vườn,
có diện tích xây dựng không vượt quá 50% diện t...



 !!"

#$ Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010

%!&!' !()%!'*

ChÝnh phñ
 !"#$
% &"#!$
'()&*+,-'./0123'1-4/
%,1-/50/1 6"4#&$
'(6&*+,-'./0123'#7'1-/"
819:/0;0<=>? @AB3C &"4#&$
DE0-F/G7H=%G7D? @A2
NghÞ ®Þnh:
!+, -
./0120
&3)$4!56&7&3)!8 !
F0F: 0F11;,=I@J1#7'71@
,-'%K%2"H1L%2:C8M,1N'.@O%21/P@F,-
%,:C8M=I,-%: 0FQ1%R
&3)94:&%+; -<= -
F0F 0=S"@O01,I1"01=S'/0?
R2"?HP=I$=T1U1N/#0F=%=IP1$
2"?=IP10<="H1L%Q1U1N/#$
R2"?'%K%2'.@O%,/#1/1/P@F
,-%Q1U1N/#$
(RB:/:C8M=I"5,-8V,A%$
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở - Người đăng: Minh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 9 10 506