Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2931 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________

Số: 137/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH
Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước
tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,
tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
_____

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của
Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ
và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của
Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản
nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác
lập quyền sở hữu của Nhà nước giữa Chính phủ với Ủy ban nhân dân tỉnh,

2

thành phố trực thuộc Trung ương; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương.
2. Việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản thuộc kết cấu hạ tầng
phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia; tài sản sử dụng vào mục đích
quốc phòng, an ninh quốc gia; tài sản dự trữ quốc gia; tài sản nhà nước tại
doanh nghiệp; tài nguyên thiên nhiên và đất đai khác thực hiện theo quy định
hiện hành của pháp luật, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có
quy định khác với quy định của Nghị định này, thì áp dụng quy định của điều
ước quốc tế đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm:
1. Cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản
nhà nước.
2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,
tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp công lập) được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
3. Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tài sản nhà nước tại cơ quan hành...
CHÍNH PHỦ
_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 137/2006/NĐ-CP
______________________________________________
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006
NGHỊ ĐỊNH
Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước
tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,
tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
_____
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của
Chính phủ v tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý n nước giữa Chính phủ
và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị đnh số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của
Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản
nhàớc tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác
lập quyền sở hữu của Nhà nước giữa Chính phủ với Ủy ban nhân dân tỉnh,
Nghị định quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nghị định quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 9 10 800