Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 372006NĐCP.doc

Được đăng lên bởi An Tran
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________

Số: 37/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
__________________________________________

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương m ại v ề một s ố ho ạt
động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo th ương m ại; h ội
chợ, triển lãm thương mại.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thương nhân trực tiếp thực hiện hoạt động xúc tiến thương m ại và th ương
nhân kinh doanh dịch vụ xúc tiến thương mại.
2. Các tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại, các đối tượng có
quyền hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Điều 91, Điều 103, Điều
131 Luật Thương mại khi thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại ph ải tuân
thủ các quy định tại Nghị định này.
3. Cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký
kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật Th ương m ại được th ực hi ện
các hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Nghị định này nh ư th ương
nhân, trừ các hoạt động được quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều
34 và Điều 36 Nghị định này.

1

Điều 3. Quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại
1. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện ch ức năng
quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại được quy định tại Lu ật
Thương mại và Nghị định này.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph ủ trong phạm vi nhi ệm
vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Th ương m ại th ực
hiện quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tr ực thuộc Trung ương (sau đây g ọi
chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), trong ph ạm vi nhi ệm v ụ và quy ền h ạn
của mình, chỉ đạo Sở Thương mại, Sở Thương mại - Du lịch (sau đây g ọi
chung là Sở Thương mại) thực hiện quản lý Nhà nước v ề hoạt động xúc ti ến
thương mại theo quy định của pháp luật.
Chương II
KHUYẾN MẠI
Mục 1
NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI,
HẠN MỨC TỐI ĐA GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HOÁ,
DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI VÀ MỨC GIẢM GIÁ TỐI ĐA
ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐƯỢC KHUYẾN MẠI
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại
1. Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung th ực, công
kha...
CHÍNH PH
_______
S : 37/2006/N -CPĐ
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
___________________________
Hà N i, ngày 04 tháng 4 n m 2006 ă
NGH NH Đ
Quy nh chi ti t Lu t Th ng m i v ho t ng xúc ti n th ng m iđị ế ươ độ ế ươ
__________________________________________
CHÍNH PH
C n c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 n m 2001;ă ă
C n c Lu t Th ng m i ngày 14 tháng 6 n m 2005;ă ươ ă
Theo ngh c a B tr ng B Th ng m i,đề ưở ươ
NGH NH : Đ
Ch ng Iươ
QUY NH CHUNGĐỊ
i u 1. Ph m vi i u ch nhĐ đ
Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Lu t Th ng m i v m t s ho t đị đị ế ươ
ng xúc ti n th ng m i, bao g m khuy n m i; qu ng cáo th ng m i; h iđộ ế ươ ế ươ
ch , tri n lãm th ng m i. ươ
i u 2. i t ng áp d ngĐ Đố ượ
1. Th ng nhân tr c ti p th c hi n ho t ng xúc ti n th ng m i và th ngươ ế độ ế ươ ươ
nhân kinh doanh d ch v xúc ti n th ng m i. ế ươ
2. Các t ch c ho t ng liên quan n th ng m i, các i t ng độ đế ươ đố ượ
quy n ho t ng xúc ti n th ng m i quy nh t i i u 91, i u 103, i u độ ế ươ đị Đ Đ Đ
131 Lu t Th ng m i khi th c hi n ho t ng xúc ti n th ng m i ph i tuân ươ độ ế ươ
th các quy nh t i Ngh nh này. đị đị
3. Cá nhân ho t ng th ng m i c l p, th ng xuyên không ph i ng ký độ ươ độ ườ ả đă
kinh doanh quy nh t i kho n 3 i u 2 c a Lu t Th ng m i c th c hi nđị Đ ươ đượ
các ho t ng xúc ti n th ng m i quy nh t i Ngh nh này nh th ng đ ế ươ đị đị ư ươ
nhân, tr các ho t ng c quy nh t i i u 11, i u 12, i u 13, i u độ đượ đ Đ Đ Đ Đ
34 và i u 36 Ngh nh này. Đ đị
1
Nghị định số 372006NĐCP.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 372006NĐCP.doc - Người đăng: An Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghị định số 372006NĐCP.doc 9 10 907