Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi thanchetgiauten
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
-------

C

Số: 43/2010/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH
VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh
nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và
quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo
quy định của Nghị định này;
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;
4. Cơ quan thuế;
5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đăng ký doanh nghiệp quy định tại Nghị định này bao gồm nội dung về
đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với các loại hình doanh nghiệp thành
lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm
đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
doanh nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ
quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về
đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do doanh nghiệp đăng ký.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.
3. Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là hệ thống thông tin
nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư
chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành để gửi,
nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với dữ liệu phục vụ
công tác đăng ký doanh nghiệp. Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc
gia bao gồm Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
4. Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin điện tử để
các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông
tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh ...
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 43/2010/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH
VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh
nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và
quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo
quy định của Nghị định này;
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;
4. Cơ quan thuế;
5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - Người đăng: thanchetgiauten
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 9 10 36