Ktl-icon-tai-lieu

Nghị Quyết

Được đăng lên bởi Sùng Vư
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ TẢ VAN CHƯ
Số:

/2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tả Van Chư, ngày

tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2013
phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng cuối năm 2013 UBND xã Tả Van Chư
–––––––––––––––––––––––––––––––––

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TẢ VAN CHƯ
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 5 NHIỆM KỲ 2011 - 2016
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND
ngày 03/12/2004;
Căn cứ vào Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm
2011 của UBND huyện Bắc Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;
Căn cứ vào Nghị Quyết 01-NQ/ĐU ngày 22 tháng 5 năm 2010 của Đảng
uỷ xã Tả Van Chư về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu để phát triển
kinh tế giai đoạn (nhiệm kỳ 2010 - 2015);
Sau khi xem xét báo cáo số
/BC-UBND ngày /6/2013 của UBND
xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
2013 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và
tờ trình số
/TTr-UBND ngày
tháng 6 năm 2013 của UBND xã Tả Van
Chư, các ý kiến của đại biểu HĐND xã khóa IX kỳ họp thứ 7 thống nhất,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
2013 với nội dung cơ bản như sau:
1. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm
2013.
- Sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo kịp thời vụ, diện tích cây trồng cơ
bản thực hiện đạt so với kế hoạch; Diện tích ngô 355/355 ha thực hiện đạt 100%
kế hoạch; Diện tích lúa 84/84 ha đạt 100% so với năm 2012. Tăng cường sử
dụng đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất trong đó Giống ngô
mới = 85%, giống lúa mới = 90%; Cây ăn quả chăm sóc 100% diện tích giảm
15% so với năm 2012; chủ yếu tập trung vào các loại như cây Mận địa phương
như Mận Tả Van, Tam Hoa, Hậu, Lê.… ước tính thu hoạch khoảng 60-70 triệu
đồng. Diện tích chè làm tốt công tác làm cỏ và bón phân đợt đạt 100% tỷ lệ cây
sinh trưởng và phát triển đạt 95% trở lên; Rau đậu các loại 6 ha vụ xuân tổng
sản lượng ước đạt 11 tấn; ngoài ra còn có Cây đậu tương gieo trồng vụ xuân
1

6/12 ha đạt 42,8%; 5/40 ha diện tích cả năm đạt 12,5% ước tính sản lượng đạt 5
tấn/ha, Cây lạc gieo trồng vụ xuân 4/11ha đạt 36% diện tích năng xuất 1,1 tạ/ha.
- Công tác chăn nuôi phát triển...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ TẢ VAN CHƯ
Số: /2013/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tả Van Chư, ngày tháng 6 năm 2013
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2013
phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng cuối năm 2013 UBND xã Tả Van Chư
–––––––––––––––––––––––––––––––––
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TẢ VAN CHƯ
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 5 NHIỆM KỲ 2011 - 2016
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND
ngày 03/12/2004;
Căn cứ vào Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm
2011 của UBND huyện Bắc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;
Căn cứ vào Nghị Quyết 01-NQ/ĐU ngày 22 tháng 5m 2010 của Đảng
uỷ Tả Van Chư về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu đ phát triển
kinh tế giai đoạn (nhiệm kỳ 2010 - 2015);
Sau khi xem xét báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2013 của UBND
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - hội 6 tháng đầu năm
2013 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
tờ trình s /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2013 của UBND Tả Van
Chư, các ý kiến của đại biểu HĐND xã khóa IX kỳ họp thứ 7 thống nhất,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội 6 tháng cuối năm
2013 với nội dung cơ bản như sau:
1. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, hội 6 tháng đầu năm
2013.
- Sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo kịp thời vụ, diện tích cây trồng
bản thực hiện đạt so với kế hoạch; Diện tích ngô 355/355 ha thực hiện đạt 100%
kế hoạch; Diện tích lúa 84/84 ha đạt 100% so với năm 2012. Tăng cường sử
dụng đưa các loại giống mới năng suất cao vào sản xuất trong đó Giống ngô
mới = 85%, giống lúa mới = 90%; Cây ăn quả chăm sóc 100% diện tích giảm
15% so với năm 2012; chủ yếu tập trung vào các loại như cây Mận địa phương
như Mận Tả Van, Tam Hoa, Hậu, Lê.… ước tính thu hoạch khoảng 60-70 triệu
đồng. Diện tích chè làm tốt công tác làm cỏ bón phân đợt đạt 100% tỷ lệ cây
sinh trưởng phát triển đạt 95% trở lên; Rau đậu các loại 6 ha vụ xuân tổng
sản lượng ước đạt 11 tấn; ngoài ra còn Cây đậu tương gieo trồng vụ xuân
1
Nghị Quyết - Trang 2
Nghị Quyết - Người đăng: Sùng Vư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghị Quyết 9 10 989