Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết

Được đăng lên bởi ngoccuongct1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU 4B-KNĐ

BCH ĐOÀN TRUNG TÂM GDTX CẨM THỦY
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

Số 04 - NQ/CĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cẩm Thủy, ngày 10 tháng 01 năm2015

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp Đảng viên
Kính gửi: - Chi ủy chi bộ Trung Tâm GDTX Cẩm Thủy
- BCH Đoàn Trung Tâm GDTX Cẩm Thủy
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
Ngày 10 tháng 01 năm 2015, Chi đoàn giáo viên đã họp để xét, đề nghị kết nạp đ/c
Phạm Văn Hải vào Đảng.
Tổng số Đoàn viên của chi đoàn: 15 đ/c
Có mặt: 14 đ/c.
Vắng mặt: 01 đ/c. (Lý do ốm)
Chủ trì hội nghị: đồng chí: Nguyễn Ngọc Cường. Chức vụ: Bí Thư chi đoàn.
Thư ký hội nghị: đồng chí Nguyễn Thị Ninh.
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi đoàn thống nhất kết luận về đ/c Phạm Văn
Hải như sau:
Về lý lịch:
- Khai cụ thể, rõ ràng. Qua quá trình thẩm tra lý lịch đúng và có xác nhận của các
cấp liên quan.
- Đã được cấp uỷ nơi cư trú, nơi công tác xác minh đối chiếu khớp đúng với thực
tế trong bản lý lịch của người xin vào Đảng khai.
Những ưu, khuyết điểm chính:
+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng qua thời gian thử thách, có tư tưởng chính trị
kiên định theo đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Sống chan hoà, thân thiện
với đồng nghiệp, có lối sống lành mạnh.
+ Về năng lực công tác:
Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được nhà trường giao phó.
- Tham gia nhiệt tình các công tác, phong trào, hoạt động của trường và tại địa
phương.
Thực hiện tốt các điều lệ của Đoàn, nhiệt tình tham gia các công tác của Đoàn
trường tổ chức và có nhiều đóng góp sáng tạo cho các hoạt động của Đoàn trường.
+ Về quan hệ quần chúng:

- Tham gia tốt phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân
cư.
- Quan hệ làng xóm trên dưới đúng mực.
- Bản thân là một quần chúng tốt và luôn có hướng phấn đấu để được đứng trong
hàng ngũ của Đảng.
Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng
viên, số đoàn viên tán thành việc kết nạp đ/c: Phạm Văn Hải vào Đảng 14/14 đồng
chí (đạt 100 %) so với tổng số đoàn viên trong chi đoàn. Số đoàn viên không tán
thành: 0 đ/c.
Chi đoàn báo cáo chi ủy chi bộ; BCH Đoàn trường xét, đề nghị kết nạp đ/c: Phạm
Văn Hải vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nơi nhận:
- Chi ủy chi bộ;
- BCH Đoàn cơ sở;
- Lưu chi đoàn.

T/M CHI ĐOÀN
Bí thư

Nguyễn Ngọc Cường

...
MẪU 4B-KNĐ
BCH ĐOÀN TRUNG TÂM GDTX CẨM THỦY
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
Số 04 - NQ/CĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cẩm Thủy, ngày 10 tháng 01 năm2015
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp Đảng viên
Kính gửi: - Chi ủy chi bộ Trung Tâm GDTX Cẩm Thủy
- BCH Đoàn Trung Tâm GDTX Cẩm Thủy
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
Ngày 10 tháng 01 năm 2015, Chi đoàn giáo viên đã họp để xét, đề nghị kết nạp đ/c
Phạm Văn Hải vào Đảng.
Tổng số Đoàn viên của chi đoàn: 15 đ/c
Có mặt: 14 đ/c.
Vắng mặt: 01 đ/c. (Lý do ốm)
Chủ trì hội nghị: đồng chí: Nguyễn Ngọc Cường. Chức vụ: Bí Thư chi đoàn.
Thư ký hội nghị: đồng chí Nguyễn Thị Ninh.
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi đoàn thống nhất kết luận về đ/c Phạm Văn
Hải như sau:
Về lý lịch:
- Khai cụ thể, rõ ràng. Qua quá trình thẩm tra lý lịch đúng và có xác nhận của các
cấp liên quan.
- Đã được cấp uỷ nơi cư trú, nơi công tác xác minh đối chiếu khớp đúng với thực
tế trong bản lý lịch của người xin vào Đảng khai.
Những ưu, khuyết điểm chính:
+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng qua thời gian thử thách, tư tưởng chính trị
kiên định theo đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Sống chan hoà, thân thiện
với đồng nghiệp, có lối sống lành mạnh.
+ Về năng lực công tác:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được nhà trường giao phó.
- Tham gia nhiệt tình c công tác, phong trào, hoạt động của trường tại địa
phương.
- Thực hiện tốt các điều lệ của Đoàn, nhiệt tình tham gia các công tác của Đoàn
trường tổ chức và có nhiều đóng góp sáng tạo cho các hoạt động của Đoàn trường.
+ Về quan hệ quần chúng:
Nghị quyết - Trang 2
Nghị quyết - Người đăng: ngoccuongct1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghị quyết 9 10 766