Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết của chính phủ số 13-cp ngày 26/6/2006

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
_____________
Số:13/2008/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2008
________________
Ngày 02 tháng 6 năm 2008, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5, thảo
luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:
1. Chính phủ nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ trình bày ý kiến của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chương trình.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần
thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) nhằm xác định rõ các nội
dung, nhiệm vụ, thời gian và trách nhiệm của bộ, ngành trung ương và chính
quyền địa phương các cấp về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa đã được đề ra trong Nghị quyết. Đồng thời,
Chương trình hành động của Chính phủ còn làm cơ sở để các bộ, ngành và
địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chương trình, đề án trong kế hoạch
công tác hàng năm của mình.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và
các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh
Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Các bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương căn cứ vào Chương trình này, ban hành chương trình hành động
của mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương và tổ
chức thực hiện có hiệu quả.
2. Chính phủ nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Báo cáo tác động
của hội nhập đối với nền kinh tế sau hơn một năm Việt Nam gia nhập Tổ
chức Thương mại thế giới (WTO); nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ trình bày ý kiến của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Báo cáo.
Chính phủ thống nhất với nội dung cơ bản của Báo cáo. Hội nhập với nền
kinh tế thế giới, thời cơ, thuận lợi là rất lớn: nước ta có nhiều điều kiện mở
rộng thị trường, bình đẳng trong xử lý các tranh chấp quốc tế về thương mại

và hoạt động xuất khẩu; thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện; thu
hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao; tăng cơ hội tận dụng nguồn lực khoa
học, công nghệ, thiết bị tiên tiến, kỹ năng quản lý hiện đại để phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng khả năng lựa chọ...
CHÍNH PH
_____________
S:13/2008/NQ-CP
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
________________
Hà Ni, ngày 06 tháng 6 năm 2008
NGH QUYT
Phiên hp Chính ph thường k tháng 5 năm 2008
________________
Ngày 02 tháng 6 năm 2008, Chính ph hp phiên thường k tháng 5, tho
lun và quyết ngh các vn đề sau đây:
1. Chính ph nghe B Kế hoch và Đầu tư trình d tho Chương trình hành
động ca Chính ph thc hin Ngh quyết Hi ngh ln th 6 Ban Chp hành
Trung ương Đảng (khóa X) v tiếp tc hoàn thin th chế kinh tế th trường
định hướng xã hi ch nghĩa; nghe B trưởng, Ch nhim Văn phòng Chính
ph trình bày ý kiến ca Văn phòng Chính ph v d tho Chương trình.
Chương trình hành động ca Chính ph thc hin Ngh quyết Hi ngh ln
th 6 Ban Chp hành Trung ương Đảng (khóa X) nhm xác định rõ các ni
dung, nhim v, thi gian và trách nhim ca b, ngành trung ương và chính
quyn địa phương các cp v tiếp tc hoàn thin th chế kinh tế th trường
định hướng xã hi ch nghĩa đã được đề ra trong Ngh quyết. Đồng thi,
Chương trình hành động ca Chính ph còn làm cơ s để các b, ngành và
địa phương c th hóa thành nhim v, chương trình, đề án trong kế hoch
công tác hàng năm ca mình.
Giao B Kế hoch và Đầu tư ch trì, phi hp vi Văn phòng Chính ph
các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính ph, hoàn chnh
Chương trình, trình Th tướng Chính ph ban hành. Các b, cơ quan ngang
b, cơ quan thuc Chính ph, y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc
trung ương căn c vào Chương trình này, ban hành chương trình hành động
ca mình phù hp vi chc năng, nhim v ca b, ngành, địa phương và t
chc thc hin có hiu qu.
2. Chính ph nghe B Kế hoch và Đầu tư trình d tho Báo cáo tác động
ca hi nhp đối vi nn kinh tế sau hơn mt năm Vit Nam gia nhp T
chc Thương mi thế gii (WTO); nghe B trưởng, Ch nhim Văn phòng
Chính ph trình bày ý kiến ca Văn phòng Chính ph v d tho Báo cáo.
Chính ph thng nht vi ni dung cơ bn ca Báo cáo. Hi nhp vi nn
kinh tế thế gii, thi cơ, thun li là rt ln: nước ta có nhiu điu kin m
rng th trường, bình đẳng trong x lý các tranh chp quc tế v thương mi
Nghị quyết của chính phủ số 13-cp ngày 26/6/2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết của chính phủ số 13-cp ngày 26/6/2006 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghị quyết của chính phủ số 13-cp ngày 26/6/2006 9 10 652