Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết của chính phủ số 26-cp ngày 17/11/2008

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
________

Số: 26/2008/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008
NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của
Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành
chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
__________

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh một số quy định tại Phụ lục những công việc cần
triển khai thực hiện ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày
07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá
X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của
bộ máy nhà nước (sau đây gọi là Phụ lục kèm theo Nghị quyết 53) và Kế
hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo
Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ (sau đây gọi là Kế hoạch kèm theo Quyết định 94), như sau:
1. Bãi bỏ công việc quy định tại điểm 2.1, 2.2 của Phụ lục kèm theo
Nghị quyết 53 “Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với Chính phủ", "Xác định

2

rõ cơ chế giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang
Bộ".
2. Gộp công việc quy định tại điểm 3.4 của Phụ lục kèm theo Nghị
quyết 53 “Xây dựng cơ chế lấy ý kiến nhân dân, nhất là các đối tượng chịu sự
điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành” và sản phẩm số 1, 2,
4 và 5 của Kế hoạch kèm theo Quyết định 94 “Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ về cơ chế phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền trong việc đề
xuất kiến nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”, “Nghị định của Chính
phủ về quy trình lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật dài hạn và hàng năm thuộc thẩm quyền của Chính phủ”, “Nghị định của
Chính phủ về cơ chế huy động các chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân
vào quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, “Nghị định
của Chính phủ về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ” thành nhiệm vụ “Xây dựng
Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy ...
CHÍNH PH
________
S: 26/2008/NQ-CP
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
______________________________________
Hà Ni, ngày 17 tháng 11 năm 2008
NGH QUYT
Sa đổi, b sung mt s quy định ca
Ngh quyết s 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007
ca Chính ph ban hành Chương trình hành động ca Chính ph
thc hin Ngh quyết Hi ngh ln th năm
Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa X v đẩy mnh ci cách hành
chính, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý ca b máy nhà nước
__________
CHÍNH PH
Căn c Lut T chc Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề ngh ca B trưởng B Ni v,
QUYT NGH:
Điu 1. Điu chnh mt s quy định ti Ph lc nhng công vic cn
trin khai thc hin ban hành kèm theo Ngh quyết s 53/2007/NQ-CP ngày
07 tháng 11 năm 2007 ca Chính ph ban hành Chương trình hành động thc
hin Ngh quyết Hi ngh ln th năm Ban Chp hành Trung ương Đảng khoá
X v đẩy mnh ci cách hành chính, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý ca
b máy nhà nước (sau đây gi là Ph lc kèm theo Ngh quyết 53) và Kế
hoch ci cách hành chính nhà nước giai đon 2006 - 2010 ban hành kèm theo
Quyết định s 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 ca Th tướng
Chính ph (sau đây gi là Kế hoch kèm theo Quyết định 94), như sau:
1. Bãi b công vic quy định ti đim 2.1, 2.2 ca Ph lc kèm theo
Ngh quyết 53 “Hoàn thin cơ chế phi hp gia y ban Thường v Quc
hi, Hi đồng Dân tc, các y ban ca Quc hi vi Chính ph", "Xác định
Nghị quyết của chính phủ số 26-cp ngày 17/11/2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết của chính phủ số 26-cp ngày 17/11/2008 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghị quyết của chính phủ số 26-cp ngày 17/11/2008 9 10 598