Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết của chính phủ số 38-CP ngày 4 - 5 -1994

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2989 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NGHỊ QUYẾT
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 38-CP NGÀY 4-5-1994
VỀ CẢI CÁCH MỘT BƯỚC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG
VIỆC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÔNG DÂN VÀ TỔ CHỨC.
Hiện nay, thủ tục hành chính, trước hết là thủ tục tiếp nhận và giải quyết
công việc của công dân và tổ chức do nhiều ngành, nhiều cấp qui định, vừa thiếu
tính đồng bộ, vừa rườm rà phức tạp, thường xuất phát từ yêu cầu thuận tiện của cơ
quan có trách nhiệm giải quyết công việc mà chưa quan tâm đầy đủ đến nguyện
vọng và sự thuận tiện cho dân.
Nhiều cơ quan Nhà nước chưa chấp hành đúng các quy định về việc tiếp
nhận và giải quyết công việc của dân hoặc đùn đẩy trách nhiệm giải quyết công
ciệc giữa các cơ quan, cuối cùng công việc không ai giải quyết; thậm chí tự đặt ra
các thủ tục, các khoản phí, lệ phí không đúng thẩm quyền hoặc thu phí và lệ phí
quá mức qui định; không niêm yết công khai cho nhân dân biết các qui định về thủ
tục hành chính của Nhà nước; không bố trí cán bộ đủ trình độ và phẩm chất làm
công việc tiếp nhận và giải quyết công việc.
Không ít công chức Nhà nước khi tiếp và giải quyết công việc của dân có
thái độ thiếu tôn trọng nhân dân, cửa quyền, ban ơn, thậm chí sách nhiễu, đòi hối
lộ. Tình hình giải quyết công việc như vậy không những làm mất nhiều thời gian,
công sức, tiền bạc của các cơ quan, đơn vị, của nhân dân, mà là nguyên nhân chính
làm tệ tham nhũng phát triển, gây bất bình và làm giảm lòng tin của nhân dân đối
với Nhà nước. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính là một đòi hỏi bức xúc, đáp ứng
yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đây cũng là một nội dung quan trọng của cải
cách một bước nền hành chính quốc gia.
Yêu cầu đặt ra là phải đạt được bước chuyển biến căn bản trong quan hệ và
thủ tục giải quyết công việc giữa các cơ quan Nhà nước, giữa cơ quan Nhà nước
và các cơ quan, đơn vị khác; giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân trong việc tiếp
nhận và giải quyết công việc.
Chính phủ quyết định tiến hành ngay từ quý II năm 1994 một số công việc
sau đây:
1. Trước hết, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương phải tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 40-TTg ngày 29-10-1992 của Thủ tướng Chính phủ qui định
một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy hành
chính các cấp, với các nội dung chính sau đây:
a) Luật Tổ chức Chính phủ và Quy chế làm việc của Chính phủ đã xác định
các Phó thủ tướng là người giúp Thủ tướng, nhân danh Thủ tướng chỉ đạo, điều
hành, chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc th...
NGHỊ QUYẾT
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 38-CP NGÀY 4-5-1994
VỀ CẢI CÁCH MỘT BƯỚC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG
VIỆC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÔNG DÂN VÀ TỔ CHỨC.
Hiện nay, thủ tục hành chính, trước hết thủ tục tiếp nhận giải quyết
công việc của công dân tổ chức do nhiều ngành, nhiều cấp qui định, vừa thiếu
tính đồng bộ, vừa rườm rà phức tạp, thường xuất phát từ yêu cầu thuận tiện của
quan trách nhiệm giải quyết công việc chưa quan tâm đầy đ đến nguyện
vọng và sự thuận tiện cho dân.
Nhiều quan Nhà ớc chưa chấp hành đúng các quy định về việc tiếp
nhận giải quyết công việc của dân hoặc đùn đẩy trách nhiệm giải quyết công
ciệc giữac quan, cuối cùng công việc không ai giải quyết; thậm chí tự đặt ra
các thủ tục, các khoản phí, lệ p không đúng thẩm quyền hoặc thu phí lệ phí
quá mức qui định; không niêm yết công khai cho nhân dân biết các qui định về thủ
tục nh chính của Nhà nước; không bố trí cán b đủ trình độ phẩm chất làm
công việc tiếp nhận và giải quyết công việc.
Không ít công chức Nhà nước khi tiếp giải quyết công việc của dân có
thái độ thiếu tôn trọng nhân dân, cửa quyền, ban ơn, thậm chí sách nhiễu, đòi hối
lộ. Tình hình giải quyết công việc như vậy không những m mất nhiều thời gian,
công sức, tiền bạc của các cơ quan, đơn vị, của nhân dân, mà là nguyên nhân chính
làm tệ tham nhũng phát triển, gây bất bình làm giảm lòng tin của nhân dân đối
với Nhà nước. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính là một đòi hỏi bức xúc, đáp ứng
yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đây cũng một nội dung quan trọng của cải
cách một bước nền hành chính quốc gia.
Yêu cầu đặt ra là phải đạt được bước chuyển biến căn bản trong quan hệ
thủ tục giải quyết công việc giữa các cơ quan N ớc, giữa cơ quan Nhà nước
các quan, đơn vị khác; giữa quan Nhà nước với nhân dân trong việc tiếp
nhận và giải quyết công việc.
Chính phủ quyết định tiến hành ngay từ q II năm 1994 một số công việc
sau đây:
1. Trước hết, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ,
Chủ tịch U ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phải tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 40-TTg ngày 29-10-1992 của Thủ tướng Chính phủ qui định
một số điểm trong quan hệ m việc giữa các đồng c phụ trách bộ máy hành
chính các cấp, với các nội dung chính sau đây:
a) Luật Tổ chức Chính phủ Quy chế làm việc của Chính phủ đã c định
các Phó thủ tướng người giúp Thủớng, nhân danh Thủ tướng chỉ đạo, điều
hành, chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công tác được
phân công, xem đó được uỷ nhiệm của Thủ tướng. c Bộ trưởng quan hệ
Nghị quyết của chính phủ số 38-CP ngày 4 - 5 -1994 - Trang 2
Nghị quyết của chính phủ số 38-CP ngày 4 - 5 -1994 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghị quyết của chính phủ số 38-CP ngày 4 - 5 -1994 9 10 259