Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Được đăng lên bởi Mai Nguyễn THị
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3079 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 1201-2011 đến ngày 19-01-2011, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình,
QUYẾT NGHỊ
I- Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI chỉ đạo Bộ Chính trị, căn cứ
Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội, kết quả biểu quyết, để hoàn chỉnh và
chính thức ban hành.
II- Thông qua dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.
Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI chỉ đạo Bộ Chính trị, căn cứ
Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội, kết quả biểu quyết, để hoàn chỉnh và
chính thức ban hành.
III- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện
Nghị quyết Đại hội X (2006 - 2010) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015
nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình Đại
hội XI:
1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2006 - 2010
Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là
do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng
trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội X; ứng phó có kết quả trước
những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước; cơ bản giữ vững ổn định
kinh tế vĩ mô; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, các ngành đều có bước phát
triển, quy mô nền kinh tế tăng lên. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện;
chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế
được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có
tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực.
Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã góp phần quan
trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010

và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội.
Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần quyết tâm khắc phục.
Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra chưa đạt. Kinh tế phát triển chưa bền vững,...
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12-
01-2011 đến ngày 19-01-2011, tại Thủ đô Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình,
QUYẾT NGHỊ
I- Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất ớc trong thời kỳ quá đ lên
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI chỉ đạo B Chính trị, căn cứ
Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội, kết quả biểu quyết, để hoàn chỉnh
chính thức ban hành.
II- Tng qua dự thảo Chiến ợc phát triển kinh tế - hội 2011 - 2020.
Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI chỉ đạo B Chính trị, căn cứ
Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội, kết quả biểu quyết, để hoàn chỉnh
chính thức ban hành.
III- n tnh những ni dung bản về đánh g tình hình 5 năm thực hiện
Ngh quyết Đại hội X (2006 - 2010) phương hướng, nhiệm vụ 5m 2011 - 2015
nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình Đại
hội XI:
1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2006 - 2010
Trong bối cảnh quốc tế trong nước rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất
do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta đã n lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng
trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội X; ứng phó kết quả trước
những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước; cơ bản giữ vững ổn định
kinh tế mô; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, các ngành đều ớc phát
triển, quy nền kinh tế tăng lên. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện;
chính trị - hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế
được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ
tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng ờng; công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực.
Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã góp phần quan
trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - hội 2001 - 2010
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI - Người đăng: Mai Nguyễn THị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI 9 10 19