Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
--------***--------

MẪU

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 20___ - 20___
¨
Căn cứ điều 11 Nghị định 71 / 1998 / CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ Nước Cộng Hoà
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trường
học ;
¨
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ
chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị
Cán bộ – Công chức trong cơ quan ;
¨
Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường ;
¨
Căn cứ Hướng dẫn 01/HD-TV ngày 02/01/1999 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về
việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức ;
¨
Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 20….. – 20…… đã được Hội nghị Cán bộ –
Công chức các tổ thuộc ……………….………………….. thông qua ngày __ tháng __ năm ____ ;
¨
Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ–Công chức đơn vị nhất trí thông
qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau :
I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU :
Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 20__-20__, thực hiện yêu cầu đổi mới
giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước
thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp
dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.Trong năm học 20 -20 đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm
vụ chủ yếu sau :
1. Nhiệm vụ 1 :
§ (ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 1)
§
2. Nhiệm vụ 2 :
§ (ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 2)
§
3. Nhiệm vụ 3 :
§ (ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 3)
§
4. Nhiệm vụ ……….
5. --------------------

II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU :
A.

Đối với học sinh :
CHỈ TIÊU
HỌC LỰC
HẠNH KIỂM

XẾP LOẠI

HỆ

GIỎI / TỐT

Công lập
Ngoài công lập

………%
………%

………%

KHÁ

Công lập
Ngoài công lập

………%
………%

………%

TRUNG BÌNH

Công lập
Ngoài công lập

………%
………%

………%

YẾU & KÉM

Công lập
Ngoài công lập

………%
………%

………%

¨ Chỉ tiêu lên lớp thẳng :
- Hệ Công lập :
- Hệ ngoài công lập :

___ %
___ %

¨
Kết qủa học sinh thi đạt yêu cầu Tốt nghiệp________ hoặc thi HK II đề của Sở ở các Tổ bộ
môn : ___ %
¨ Chỉ tiêu về Hiệu suất đào tạo :
- Khối ….. :
- Khối ….. :
- Khối ….. :...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
TRƯỜNG : --------***--------
MẪU
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 20___ - 20___
¨ Căn cứ điều 11 Nghị định 71 / 1998 / CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ Nước Cộng H
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam v việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động quan, trường
học ;
¨ Căn cứ Thông liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ
chức Cán bộ Chính phủ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị
Cán bộ Công chức trong quan ;
¨ Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dc Đào tạo về
việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường ;
¨ Căn cứ Hướng dẫn 01/HD-TV ngày 02/01/1999 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ C Minh về
việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức ;
¨ Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 20….. 20…… đã được Hội nghị Cán bộ
Công chức các tổ thuộc ……………….………………….. thông qua ngày __ tháng __ năm ____ ;
¨ Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ–Công chức đơn vị nhất trí thông
qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau :
I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU :
Phát huy những kết quả, thành tích các kinh nghiệm của năm học 20__-20__, thực hiện yêu cầu đổi mới
giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước
thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung phương pháp
dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.Trong năm học 20 -20 đơn v tập trung thực hiện các nhiệm
vụ chủ yếu sau :
1. Nhiệm vụ 1 :
§ (ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 1)
§
2. Nhiệm vụ 2 :
§ (ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 2)
§
3. Nhiệm vụ 3 :
§ (ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 3)
§
4. Nhiệm vụ ……….
5. --------------------
Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức 9 10 355