Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết số 03NQHĐTP ngày 03122012 của HĐTP TANDTC

Được đăng lên bởi Hoàng Nguyễn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 973 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG BÁO/Số 335 + 336/Ngày 18-6-2013

51

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2012/NQ-HĐTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất
“Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi,
bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của
Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 29 tháng 3 năm 2011 (sau đây viết tắt
là BLTTDS);
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và
Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định chung nhằm bảo đảm thi
hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS.
Điều 2. Về nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các vụ việc dân sự
1. Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Chương III Phần thứ nhất của
BLTTDS, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động Tòa án
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tố tụng dân sự được thực
hiện như sau:
a) Tòa dân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu
cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại các Điều 25, 26, 27 và 28 của
BLTTDS;
b) Tòa kinh tế có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu
về kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 29 và Điều 30 của BLTTDS; các
tranh chấp về kinh doanh, thương mại mà một hoặc các bên không có đăng ký kinh
doanh, nhưng đều có mục đích lợi nhuận;

52

CÔNG BÁO/Số 335 + 336/Ngày 18-6-2013

c) Tòa lao động có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu
cầu về lao động quy định tại Điều 31 và Điều 32 của BLTTDS;
d) Trong trường hợp căn cứ vào hướng dẫn tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều
này mà khó xác định được tranh chấp hoặc yêu cầu đó thuộc nhiệm vụ, quyền hạn
của Tòa chuyên trách nào, thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương quyết định phân công cho một Tòa chuyên trách giải quyết theo thủ
tục chung. Trường hợp sau khi thụ lý vụ việc dân sự mới phát hiện được vụ việc
dân sự thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa chuyên trách khác, thì Tòa chuyên
trách đã thụ lý tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự theo thủ tục chung, nhưng cần ghi
số, k...
CÔNG BÁO/S 335 + 336/Ngày 18-6-2013 51
HI ĐỒNG THM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
S: 03/2012/NQ-HĐTP
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày 03 tháng 12 năm 2012
NGH QUYT
Hướng dn thi hành mt s quy định trong Phn th nht
“Nhng quy định chung” ca B lut T tng dân s đã được sa đổi,
b sung theo Lut Sa đổi, b sung mt s điu ca B lut T tng dân s
HI ĐỒNG THM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
Căn c vào Lut T chc Tòa án nhân dân;
Để thi hành đúng và thng nht Phn th nht “Nhng quy định chung” ca
B lut T tng dân s đã đưc sa đổi, b sung theo Lut Sa đổi, b sung mt
s điu ca B lut T tng dân s ngày 29 tháng 3 năm 2011 (sau đây viết tt
là BLTTDS);
Sau khi có ý ki
ến thng nht ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân ti cao và
B trưởng B Tư pháp,
QUYT NGH:
Điu 1. Phm vi điu chnh
Ngh quyết này hướng dn thi hành mt s quy định chung nhm bo đảm thi
hành đúng và thng nht Phn th nht “Nhng quy định chung” ca BLTTDS.
Điu 2. V nhim v, quyn hn gi
i quyết các v vic dân s
1. Căn c vào Lut T chc Tòa án nhân dân và Chương III Phn th nht ca
BLTTDS, nhim v, quyn hn ca Tòa dân s, Tòa kinh tế, Tòa lao động Tòa án
nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương trong t tng dân s được thc
hin như sau:
a) Tòa dân s có nhim v, quyn hn gii quyết các tranh chp và các yêu
cu v dân s, hôn nhân và gia đình quy định t
i các Điu 25, 26, 27 và 28 ca
BLTTDS;
b) Tòa kinh tế có nhim v, quyn hn gii quyết các tranh chp và các yêu cu
v kinh doanh, thương mi quy định ti Điu 29 và Điu 30 ca BLTTDS; các
tranh chp v kinh doanh, thương mi mà mt hoc các bên không có đăng ký kinh
doanh, nhưng đều có mc đích li nhun;
Nghị quyết số 03NQHĐTP ngày 03122012 của HĐTP TANDTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết số 03NQHĐTP ngày 03122012 của HĐTP TANDTC - Người đăng: Hoàng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nghị quyết số 03NQHĐTP ngày 03122012 của HĐTP TANDTC 9 10 252