Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
------Số: 35/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ
THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
---------CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 2403/TTr-BNG-LS ngày 09 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.
Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán Hiệp định nêu trên với
phía Chi-lê và ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ký chính thức Hiệp định về
miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với đại diện được ủy quyền của Chính phủ nước
Cộng hòa Chi-lê.
Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, NC, TKBT, TH, Cổng
TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH
PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn
Dũng

...
CHÍNH PHỦ
-------
Số: 35/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ
THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
----------
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 2403/TTr-BNG-LS ngày 09 tháng 7 năm 2012,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.
Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán Hiệp định nêu trên với
phía Chi-lê và ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ký chính thức Hiệp định về
miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với đại diện được ủy quyền của Chính phủ nước
Cộng hòa Chi-lê.
Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, NC, TKBT, TH, Cổng
TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
TM. CHÍNH
PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn
Dũng
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG 9 10 823