Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH ------CHÍNH PHỦ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
-------Số: 18/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC
VỀ HỢP TÁC DU LỊCH
------CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch” (sau đây gọi tắt là Hiệp định).
Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ký Hiệp định với cấp có thẩm quyền của Chính phủ Vương quốc Ma-rốc.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để ký kết
Hiệp định.
Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tư pháp (kèm theo dự thảo
Hiệp định);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH
PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn
Dũng

...
CHÍNH PHỦ
--------
Số: 18/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC
VỀ HỢP TÁC DU LỊCH
-------
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch” (sau đây gọi tắt là Hiệp định).
Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ký Hiệp định với cấp có thẩm quyền của Chính phủ Vương quốc Ma-rốc.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để ký kết
Hiệp định.
Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tư pháp (kèm theo dự thảo
Hiệp định);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).
TM. CHÍNH
PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn
Dũng
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH ------CHÍNH PHỦ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH ------CHÍNH PHỦ 9 10 500