Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệm thu hoàn thành công trinh

Được đăng lên bởi hieu-xd911
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biểu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...................., ngày..... tháng........ năm 20......
BIÊN BẢN SỐ: ..........
NGHIÊM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BÀN GIAO
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Công trình: ....................................................................................
Hạng mục: .....................................................................................
Địa điểm xây dựng: ........................................................................
I. Thành phần tham gia nghiệm thu:
1. Đ/D chủ đầu tư (Ban QLDA di dân TĐC huyện):
- Ông: Nguyễn Văn Đạo
- Chức vụ: Phó Ban phụ trách.
- Ông: .............................
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
- Ông: .............................
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
2. Đ/D tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng T668
- Ông: Nguyễn Văn Cường - Chức vụ: Phó Giám đốc.
- Ông: .............................
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
3. Đ/D tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn Xây Dựng Sơn La
- Ông: Trần Quốc Hội
- Chức vụ: Giám đốc.
- Ông: .............................
- Chức vụ: Cán bộ giám sát.
4. Đ/D đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Mạnh Đan
- Ông: Trần Văn Mạnh
- Chức vụ: Giám đốc.
- Ông: .............................
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
5. Đ/D UBND XÃ
- Ông: .............................
- Chức vụ: .............................
- Ông: .............................
- Chức vụ: .............................
6. Đ/D Bản
- Ông: .............................
- Chức vụ: .............................
- Ông: .............................
- Chức vụ: .............................
II. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ngày tháng năm 2014
Kết thúc: ngày tháng
năm 2014
III. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt hoặc những
thay đổi thiết kế đã được chấp nhận.

Biểu số 08

+ Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm VL, được thực hiện trong quá
trình xây dựng công trình.
+ Nhật ký thi công, nhật ký giám sát.
+ Biên bản nghiệm thu công việc số:
b) Khối lượng công việc xây dựng căn cứ Đối chiếu với hồ sơ thiết kế được
duyệt, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật căn cứ vào hồ sơ hoàn công, nhật ký thi
công, biên bản nghiệm thu, các mẫu kết quả thí nghiệm và dựa theo số liệu nghiệm
thu (bảng tổng hợp khối lượng sau đây) tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám s...
Biu s 08
CNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
...................., ngày..... tháng........ năm 20......
BIÊN BN S: ..........
NGHIÊM THU HOÀN THÀNH CÔNG TNH BÀN GIAO
ĐƯA VÀO S DNG
Công tnh: ....................................................................................
Hng mục: .....................................................................................
Đa đim xây dng: ........................................................................
I. Thành phn tham gia nghim thu:
1. Đ/D ch đu tư (Ban QLDA di dân C huyn):
- Ông: Nguyn Văn Đo
- Ông: .............................
- Ông: .............................
- Chc v: Phó Ban ph trách.
- Chc v: Cán b kỹ thut.
- Chức v: Cán b k thut.
2. Đ/D vn thiết kế: Công ty c phn tư vn xây dng T668
- Ông: Nguyn Văn ng
- Ông: .............................
- Chc v: Phó Gm đc.
- Chức v: Cán bk thut.
3. Đ/D tư vn giám sát: Công ty CP tư vn Xây Dng Sơn La
- Ông: Trn Quc Hội
- Ông: .............................
- Chc v: Giám đc.
- Chức v: Cán bgiám sát.
4. Đ/D đơn v thi công: Công ty TNHH xây dng Mnh Đan
- Ông: Trn Văn Mnh
- Ông: .............................
- Chc v: Giám đc.
- Chức v: Cán bk thut.
5. Đ/D UBND XÃ
- Ông: .............................
- Ông: .............................
- Chc v: .............................
- Chức v: .............................
6. Đ/D Bn
- Ông: .............................
- Ông: .............................
- Chc v: .............................
- Chức v: .............................
II. Thời gian nghim thu:
Bt đầu: ngày tháng năm 2014
Kết tc: ngày tháng m 2014
III. Đánh giá công vic xây dng đã thực hin:
a) Tài liu làm căn cđ nghim thu:
+ Phiếu yêu cu nghim thu ca nhà thu thi công y dng;
+ H sơ thiết kế bn vẽ thi ng đã đưc chủ đầu tư pduyt hoc nhng
thay đổi thiết kế đã đưc chp nhn.
Nghiệm thu hoàn thành công trinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệm thu hoàn thành công trinh - Người đăng: hieu-xd911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghiệm thu hoàn thành công trinh 9 10 553