Ktl-icon-tai-lieu

NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ

Được đăng lên bởi honhubien
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1955 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ

Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm - 2007

2. BµI TËP VÒ phỤ THUỘC HÀM
MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC

Hiểu được tầm quan trọng của lý thuyết của phụ thuộc hàm

Vận dụng các thuật toán tính bao đóng, định nghĩa suy diễn theo
tiên đề, theo quan hệ, tìm phủ tối thiểu, bài toán thành viên để giải
quyết các bài tập cụ thể.

Áp dụng các thuật toán để giải quyết các bài tập liên quan: Tìm bao
đóng, chứng minh một phụ thuộc hàm có dư thừa trong tập các phụ
thuộc hàm không,...
A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾT
I. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT
1.

Định nghĩa phụ thuộc hàm

Định nghĩa: cho U là một tập thuộc tính, một phụ thuộc hàm trên U là một phát biểu có dạng
XY, trong đó X,Y⊆U.
Cho R là quan hệ trên tập thuộc tính U, nói rằng quan hệ R thoả mãn phụ thuộc hàm XY,
nếu với 2 bộ bất kì trong R mà chúng giống nhau trên tập thuộc tính X thì chúng cũng giống
nhau trên tập thuộc tính Y, nghĩa là ∀u,v ∈R, nếu u.X=v.X thì u.Y=v.Y.
Nếu f= XY là một phụ thuộc hàm trên U thì ta nói tập thuộc tính Y phụ thuộc hàm vào tập
thuộc tính X (Y functional dependent on X ) hoặc tập thuộc tính X xác định hàm tập thuộc tính
Y (X functional determines Y).
Cho f là một phụ thuộc hàm trên U, nếu quan hệ R thoả mãn phụ thuộc hàm f thì ta ký hiệu
R(f), nếu R không thoả mãn phụ thuộc hàm thì ta ký hiệu R(f).
Cho F là một tập các phụ thuộc hàm trên U, nói rằng quan hệ R thoả mãn tập phụ thuộc hàm
F, ký hiệu là R(F) nếu và chỉ nếu với ∀ f ∈ F thì R(f) hay nói một cách tương đương quan hệ R
thoả mãn tập phụ thuộc hàm F nếu như nó thoả mãn từng phụ thuộc hàm trong tập đó.
Định nghĩa: Lược đồ quan hệ là một cặp α=(U, F) trong đó U là tập hữu hạn các thuộc tính
còn F là tập các phụ thuộc hàm trên U.
2. Một số tính chất của phụ thuộc hàm:
1) Tính chất phản xạ: ∀ X, Y⊆ U, Y⊆ X, thì XY
2) Tính chất bắc cầu: ∀ X, Y, Z⊆ U, nếu có XY và YZ thì XZ
3) Tính chất gia tăng: ∀ X, Y⊆ U, nếu X Y và ∀ Z⊆ U thì XZYZ
4) Tính chất tựa bắc cầu: ∀ X, Y, Z, W ⊆ U, nếu XY, YZ W thì XZW
5) Tính chất phản xạ chặt: ∀ X⊆ U thì XX
6) Luật tách: ∀ X, Y, Z ⊆ U, nếu có XYZ thì có:

XY
XZ

Trang 1

NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ

Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm - 2007

7) Luật hợp: ∀ X, Y, Z ⊆ U, nếu có X Y và XZ thì có XYZ
8) Tính chất cộng tính: ∀ X, Y, Z, W ⊆ U, nếu XY, Z W thì XZYW
3. Hệ tiên đề Amstrong
F1 - Luật phản xạ ∀X,Y⊆ U, nếu X⊆ Y thì Y X
F2 - Bắc cầu ∀X, Y, Z ⊆ U nếu có

XY
YZ

thì XZ

F3 - Luật gia tăng ∀ X, Y, Z ⊆ U, nếu có XY thì XZYZ
4. Định nghĩa suy dẫn theo hệ tiên ...
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ
Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm - 2007
2. BµI TËP VÒ ph THUC HÀM
MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC
Hiểu được tầm quan trọng của lý thuyết của phụ thuộc hàm
Vận dụng các thuật toán tính bao đóng, định nghĩa suy diễn theo
tiên đề, theo quan hệ, tìm phủ tối thiểu, bài toán thành viên để giải
quyết các bài tập cụ thể.
Áp dụng các thuật toán để giải quyết các bài tập liên quan: Tìm bao
đóng, chứng minh một phụ thuộc hàm có dư thừa trong tập các phụ
thuộc hàm không,...
A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾT
I. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT
1. Định nghĩa phụ thuộc hàm
Định nghĩa: cho U một tập thuộc tính, một phụ thuộc hàm trên U một phát biểu có dạng
XY, trong đó X,YU.
Cho R quan hệ trên tập thuộc tính U, nói rằng quan h R tho mãn phụ thuộc hàm XY,
nếu với 2 bộ bất trong R chúng giống nhau trên tập thuộc tính X thì chúng cũng giống
nhau trên tập thuộc tính Y, nghĩa là u,v R, nếu u.X=v.X thì u.Y=v.Y.
Nếu f= XY một phụ thuộc hàm trên U thì ta nói tập thuộc nh Y phụ thuộc hàm o tập
thuộc tính X (Y functional dependent on X ) hoặc tập thuộc tính X xác định hàm tập thuộc tính
Y (X functional determines Y).
Cho f một phthuộc hàm trên U, nếu quan h R thoả mãn phthuộc m f thì ta ký hiệu
R(f), nếu R không thoả mãn phụ thuộc hàm thì ta ký hiệu R(f).
Cho F là một tập các phụ thuộc hàm trên U, nói rằng quan hệ R thoả mãn tập phụ thuộc hàm
F, ký hiệu là R(F) nếu và chỉ nếu với f F thì R(f) hay nói một cách tương đương quan hệ R
thoả mãn tập phụ thuộc hàm F nếu như nó thoả mãn từng phụ thuộc hàm trong tập đó.
Định nghĩa: Lược đồ quan hệ là một cặp α=(U, F) trong đó U tập hữu hạn các thuộc nh
còn F là tập các phụ thuộc hàm trên U.
2. Một số tính chất của phụ thuộc hàm:
1) Tính chất phản xạ:
X, Y
U, Y
X, thì X
Y
2) Tính chất bắc cầu:
X, Y, Z
U, nếu có X
Y và Y
Z thì X
Z
3) Tính chất gia tăng:
X, Y
U, nếu X
Y và
Z
U thì XZ
YZ
4) Tính chất tựa bắc cầu:
X, Y, Z, W
U, nếu X
Y, YZ
W thì XZ
W
5) Tính chất phản xạ chặt:
X
U thì X
X
6) Luật tách:
X, Y, Z
U, nếu có X
YZ thì có:
Trang 1
XY
XZ
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ - Người đăng: honhubien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ 9 10 328