Ktl-icon-tai-lieu

Nhật ký thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi lephuocdat6p
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LADEC
KHOA …………………………………..

NHẬT KÝ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
KHÓA 2011 – 2014

Sinh viên thực tập:
MSSV:
Lớp:
Ngành:
Giáo viên hướng dẫn:

Tp.HCM, tháng….. năm 2014

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Phần dành cho Giáo viên hướng dẫn)
Họ tên SVTT: ……………………………………………………………………………………
Lớp: …………………………………………Khóa: 2011-2014
Ngành:…………………………………………………………………………..……………....
Họ và tên GVHD:……………………………………………………………………………….
Tuần thực tập: Từ ngày……………..………đến ngày………………..…………………
Tuần

Ngày/tháng/năm

Nội dung thực tập

Ghi chú

Thứ
Hai
Thứ
Ba
Thứ
Tư
Thứ
Năm
Thứ
Sáu
Thứ
Bảy
Nhận xét trong 01 tuần của giáo viên hướng dẫn thực tập:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày …...tháng

….. năm 2014

TRƯỞNG CƠ SỞ
(ký ghi rõ họ tên)

Ngày …...tháng

….. năm 2014
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký ghi rõ họ tên)
(ký ghi rõ họ tên)

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Phần dành cho doanh nghiệp)
Họ tên SVTT: ……………………………………………………………………………………
Lớp: …………………………………………Khóa 2011-2014
Ngành:…………………………………………………………………………..……………....
Cơ quan thực tập:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ cơ quan:…………………………………………………………………………………
Tháng thực tập: Từ ngày……………..………đến ngày………………..…………………
Tháng

Thời gian
(từ ngàyđến ngày)

Nhận xét của đại diện
đơn vị thực tập

Nội dung thực tập

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Để việc thực tập của sinh viên đạt kết quả tốt, Khoa ………………………….- Trường Cao
đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ LADEC đ ề nghị Quý đơn vị ghi nhận xét thái độ, tác phong
học tập và xác nhận cho sinh viên vào sổ này sau mỗi buổi thực tập.
Ngày …...tháng

….. năm 2013

TRƯỞNG CƠ SỞ
(ký ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
KHÓA 2011-2014
--------------------------------Sổ Nhật ký thực tập gồm có các nội dung & đóng theo thứ tự sau đây:
1) Bìa tính là trang 1 (không làm bìa có mùi hương)
+ Lớp 11TCCI1: Bìa màu xanh dương
+ Lớp 11CTCI1+2: Bìa màu hồng nhạt
+ Lớp 11QTCI1: Bìa màu xanh lá cây
2) Tờ lót bìa (nội dung giống tờ bìa) in bằng giấy A4 bình thường tính
là trang 2
3) Mỗi sinh viên có 2 quyển Nhật ký thực tập: 1 quyển dành cho Đơn vị
thực tập nhận xét, 1 quyển dành cho Giáo viên hướng dẫn xác nhận.
Đối với quyển dành cho Đơn vị thực tập nhận xét, mỗi tháng có 1
trang theo mẫu, 3 thá...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯNG CAO ĐNG NGH K THUT CÔNG NGH LADEC
KHOA ..
NHẬT KÝ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
KHÓA 2011 – 2014
Sinh viên thực tập:
MSSV:
Lớp:
Ngành:
Giáo viên hướng dẫn:
Tp.HCM, tháng….. năm 2014
Nhật ký thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Nhật ký thực tập tốt nghiệp - Người đăng: lephuocdat6p
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhật ký thực tập tốt nghiệp 9 10 689