Ktl-icon-tai-lieu

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi jin101
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
---------------------------

----------

NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn
Họ và tên sinh viên
Lớp
Ngành

: TS. Nguyễn Quốc Định
: Trang Kiều Trí
: 09SK
: Điện – Điện tử

NỘI DUNG
I.

II.

III.
IV.

ĐỀ TÀI
“Điều khiển và giám sát Ngôi nhà thông minh
qua tin nhắn điện thoại”
NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Lý thuyết tổng quan
Chương 3: Giới thiệu linh kiện sử dụng
Chương 4: Thiết kế và thi công phần cứng
Chương 5: Thiết kế phần mềm
NGÀY GIAO NHIỆM VỤ
: 04/09/2013
NGÀY HOÀN THÀNH ĐỀ TÀI
: 10/12/2013

THÔNG QUA BỘ MÔN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Ngày.....tháng......năm 2013

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Quốc Định

GIÁO VIÊN DUYỆT

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trang Kiều Trí

Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT ---------------------------
----------
NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Quốc Định
Họ và tên sinh viên : Trang Kiều Trí
Lớp : 09SK
Ngành : Điện – Điện tử
NỘI DUNG
I. ĐỀ TÀI
“Điều khiển và giám sát Ngôi nhà thông minh
qua tin nhắn điện thoại”
II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Lý thuyết tổng quan
Chương 3: Giới thiệu linh kiện sử dụng
Chương 4: Thiết kế và thi công phần cứng
Chương 5: Thiết kế phần mềm
III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : 04/09/2013
IV. NGÀY HOÀN THÀNH ĐỀ TÀI : 10/12/2013
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Trang 2
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Người đăng: jin101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 9 10 305