Ktl-icon-tai-lieu

Nhũ tương bê tông nhựa

Được đăng lên bởi sini_kudo
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1866 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8817-9 : 2011
Xuất bản lần 1

NHŨ TƢƠNG NHỰA ĐƢỜNG A XÍT - PHƢƠNG PHÁP THỬ
PHẦN 9: THỬ NGHIỆM CHƢNG CẤT
Cationic Emulsified Asphalt - Test Method Part 9: Test Method for Distillation

HÀ NỘI – 2011

2

TCVN 8817-9 : 2011

Lời nói đầu

TCVN 8817-9:2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 354:2006 theo quy định tại
khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản
1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8817:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên
soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất
lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Bộ tiêu chuẩn TCVN 8817:2011 bao gồm 15 phần:
TCVN 8817-1:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8817-2:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ nhớt
Saybolt Furol
TCVN 8817-3:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lắng
và độ ổn định lưu trữ
TCVN 8817-4:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định lượng
hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng)
TCVN 8817-5:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định điện tích
hạt
TCVN 8817-6:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định độ khử
nhũ
TCVN 8817-7:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 7: Thử nghiệm trộn
với xi măng
TCVN 8817-8:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 8: Xác định độ dính
bám và tính chịu nước
TCVN 8817-9:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 9: Thử nghiệm
chưng cất

3

TCVN 8817-9 : 2011
TCVN 8817-10:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 10: Thử nghiệm
bay hơi
TCVN 8817-11:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 11: Nhận biết nhũ
tương nhựa đường a xít phân tách nhanh
TCVN 8817-12:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 12: Nhận biết nhũ
tương nhựa đường a xít phân tách chậm
TCVN 8817-13:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định khả
năng trộn lẫn với nước
TCVN 8817-14:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 14: Xác định khối
lượng thể tích
TCVN 8817-15:2011, Nhũ tương nhựa đường a xít – Phương pháp thử – Phần 15: Xác định độ
dính bám với cốt liệu tại hiện trường

4

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8817-9:2011

Nhũ tƣơng nhựa đƣờng a xít - Phƣơng pháp thử ...
2
TCVN
T I Ê U C H U Ẩ N Q U C G I A
TCVN 8817-9 : 2011
Xuất bản lần 1
NHŨ TƢƠNG NHỰA ĐƢỜNG A XÍT - PHƢƠNG PHÁP THỬ
-
PHẦN 9: THỬ NGHIỆM CHƢNG CẤT
Cationic Emulsified Asphalt - Test Method -
Part 9: Test Method for Distillation
HÀ NỘI – 2011
Nhũ tương bê tông nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhũ tương bê tông nhựa - Người đăng: sini_kudo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nhũ tương bê tông nhựa 9 10 146