Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa MácLênin c4

Được đăng lên bởi Ngoc Hoa
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI,ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa
Sx hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sx ra để trao đổi hoặc mua bán trên
thị trường

Nền sx xã
hội

Sx tự cấp(tự
nhiên)
Sx hàng hóa

xã hội hóa

a. Phân công lao động xã hội: là sự phân chia lao động xã hội ra các ngành nghề, cá lĩnh vực sx khác
nhau
Phân công lao động xã hội dẫn đến mỗi người chỉ sản xuất 1 hoặc 1 số chủng loại sp. Nhưng nhu
cầu cuộc sống rất phong phú & đa dạng do đó họ phải trao đổi sp cho nhau
 Phân công lao động xã hội biểu thiện sự PHÁT TRIỂN của lực lượng sx & là CƠ SỞ của sx
hàng hóa
b. Sự tách biết tương đối về mặt kinh tế
Trong lịch sử sự tách biệt này do quan hệ sở hữu về tư lieuj sản xuất quy định mà đầu tiên là do
chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
Ngoài ra do sự tách biệt giữa quyền sơ hữu và quyền sử dụng vốn cũng dẫn đến sự tách biệt
tương đối về mặt kinh tế
2. Ưu thế của sản xuất hàng hóa (sx hàng hóa có tính cạnh tranh -> thúc đẩy…)
Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động
Thúc đẩy quá trình xã hội hóa sản xuất

phân công lao động
& hợp tác hóa
giao lưu vùng miền,
quốc gia

Thúc đẩy quá trình dân chủ hóa, bình đẳng và tiến bộ xã hội
(Chỉ số phát triển con người HDI: 1. GDP/ng, tuổi thọ trung bình, thành tựu giáo dục)
HẠN CHẾ: sản xuất hàng hóa đãn đến sự phân hóa giàu nghèo, ô nhiễm môi trường và các mặt
tiêu cực khác…

II.
Hàng hóa
1. Hàng hóa và hai thuộc tính của nó
Khái niệm: là sản phẩm của lap động nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, đi vào quá
trình tiêu dung thông qua trao đổi mua bán
Thuộc tính: giá trị sử dụng & giá trị

a. Giá trị sử dụng (công dụng)
Giá trị sử dụng là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
Giá trị sử dụng do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quy định. Cho nên nó là phạm trù vĩnh viễn
Giá trị sử dụng của hàng hóa ngày càng được mở rộng vì khoa học kỹ thuật ngày càng khám phá
ra nhiều thuộc tính mới của nó

b. Giá trị
Giá trị trao đổi phản ánh quan hệ tỷ lệ nhất định về mặt số lượng giữa các hàng hóa có giá trị sử
dụng khác nhau
Vd: 1m vải = 10kg thóc
Giá trị hàng hóa là hao phí lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa
Giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị, giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao
đổi

Hao phí lao
động

Cá biệt -> giá
trị cá biệt
Xã hội -> giá trị
xã hội = Giá trị

Sống
Hao phí lao
động

Quá khứ(vật
hóa)

2. Tính chất hai mặt của ...
I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI,ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CA SN XUT HÀNG HÓA
1. Điều kiện ra đời và tn ti ca sn xut hàng hóa
Sx hàng hóa là kiu t chc kinh tế đó sản phẩm được sx ra để trao đổi hoc mua bán trên
th trường
a. Phân công lao đng xã hi: là s phân chia lao động xã hi ra các ngành nghề, cá lĩnh vực sx khác
nhau
Phân công lao đng xã hi dẫn đến mỗi người ch sn xut 1 hoc 1 s chng loại sp. Nhưng nhu
cu cuc sng rất phong phú & đa dạng do đó họ phải trao đổi sp cho nhau
Phân công lao động xã hi biu thin s PHÁT TRIN ca lc lượng sx & là CƠ SỞ ca sx
hàng hóa
b. S tách biết tương đối v mt kinh tế
Trong lch s s tách bit này do quan h s hu v tư lieuj sản xuất quy địnhđầu tiên là do
chế độ tư hữu v tư liệu sn xut
Ngoài ra do s tách bit gia quyền sơ hữu và quyn s dng vốn cũng dẫn đến s tách bit
tương đối v mt kinh tế
2. Ưu thế ca sn xut hàng hóa (sx hàng hóa có tính cnh tranh -> thúc đẩy…)
Thúc đẩy lực lượng sn xut phát triển, nâng cao năng suất lao động
Thúc đẩy quá trình xã hi hóa sn xut
Thúc đẩy quá trình dân ch hóa, bình đẳng và tiến b xã hi
(Ch s phát triển con người HDI: 1. GDP/ng, tui th trung bình, thành tu giáo dc)
HN CH: sn xut hàng hóa đãn đến s phân hóa giàu nghèo, ô nhiễm môi trường và các mt
tiêu cực khác…
xã hội hóa
phân công lao động
& hợp tác hóa
giao lưu vùng miền,
quốc gia
Nền sx
hội
Sx tự cấp(tự
nhiên)
Sx hàng hóa
Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa MácLênin c4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa MácLênin c4 - Người đăng: Ngoc Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa MácLênin c4 9 10 612