Ktl-icon-tai-lieu

Những nội dung chính của hợp đồng đầu tư theo chỉ định / ủy quyền đầu tư

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ
THEO CHỈ ĐỊNH/ỦY QUYỀN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt
Nam)
I. Thông tin về các bên có liên quan
A- Bên nhận ủy quyền
1. Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của Công ty chứng khoán hoặc Công ty quản lý
quỹ
2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ
3. Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số............do
UBCKNN cấp ngày.....tháng.....năm........
B- Bên ủy quyền
1. Loại hình nhà đầu tư:
2.
3.

Cá nhân

Tổ chức

Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa tên tổ
chức nước ngoài – tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)
Địa chỉ trụ sở chính của nhà đầu tư (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký
kinhdoanh đối với tổ chức)/địa chỉ liên lạc (đối với cá
nhân):......................................
Tel.......................fax............................email................................................................

4. Quốc tịch của nhà đầu tư:
5. Giấy đăng ký NSH1.......................................................................................................
Do:……………………………… cấp ngày………tháng………..năm………….…..
Có hiệu lực tới ngày………..tháng………….năm…………………………………...
6. Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Ngày cấp:
7. Tài khoản lưu ký chứng khoán:
Số tài khoản:.................................................. ..............................................................
Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt):......................................................
Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký..................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số............do UBCKNN cấp
ngày.....tháng.....năm........
8. Tài khoản giao dịch chứng khoán:
Số tài khoản:.................................................. ..............................................................
Đối với cá nhân: số Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành lập
pháp nhân nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức hoặc chi nhánh tại Việt
Nam
1

Mở tại Công ty chứng khoán (tên đầy đủ/tên viết tắt):.................................................
Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chứng khoán.....................................................
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ
THEO CHỈ ĐỊNH/ỦY QUYỀN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt
Nam)
I. Thông tin về các bên có liên quan
A- Bên nhận ủy quyền
1. Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của Công ty chứng khoán hoặc Công ty quản
quỹ
2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ
3. Giấy phép thành lập hoạt động/Giấy chứng nhận đăng hoạt động số............do
UBCKNN cấp ngày.....tháng.....năm........
B- Bên ủy quyền
1. Loại hình nhà đầu tư: Cá nhân Tổ chức
2. Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của nhà đầu (ghi bằng chữ in hoa tên tổ
chức nước ngoài – tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)
3. Địa chỉ trụ sở chính của n đầu (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng
kinhdoanh đối với tổ chức)/địa chỉ liên lạc (đối với
nhân):......................................
Tel.......................fax............................email................................................................
4. Quốc tịch của nhà đầu tư:
5. Giấy đăng ký NSH
1
.......................................................................................................
Do:……………………………… cấp ngày………tháng………..năm………….…..
Có hiệu lực tới ngày………..tháng………….năm…………………………………...
6. Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Ngày cấp:
7. Tài khoản lưu ký chứng khoán:
Số tài khoản:.................................................. ..............................................................
Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt):......................................................
Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký..................................................................
Giấy chứng nhận đăng hoạt động lưu số............do UBCKNN cấp
ngày.....tháng.....năm........
8. Tài khoản giao dịch chứng khoán:
Số tài khoản:.................................................. ..............................................................
1
Đối với cá nhân: số Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành lập
pháp nhân nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức hoặc chi nhánh tại Việt
Nam
Những nội dung chính của hợp đồng đầu tư theo chỉ định / ủy quyền đầu tư - Trang 2
Những nội dung chính của hợp đồng đầu tư theo chỉ định / ủy quyền đầu tư - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những nội dung chính của hợp đồng đầu tư theo chỉ định / ủy quyền đầu tư 9 10 705