Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục II
NỘ I DUNG CƠ BẢ N C ỦA ĐIỀ U LỆ T Ổ C H ỨC VÀ H OẠ T
ĐỘ NG C ỦA TỔ CH ỨC K H OA H ỌC VÀ CÔ NG NG H Ệ
Chương I: Điều khoản chung: tên gọi bằng tiếng Việt, tên gọi bằng
tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước
ngoài (nếu có), trụ sở chính, trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện (nếu có), điện
thoại, fax, cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN (Luật
KH&CN, Nghị định số 81/2002/N§-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN và các văn bản pháp luật
khác có liên quan)...
Chương II: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: chức năng, nhiệm vụ,
quyền và nghĩa vụ của tổ chức, quyền và nghĩa vụ của thành viên...
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức KH&CN trực thuộc không được
vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức chủ quản.
Chương III: Tổ chức bộ máy: cơ cấu tổ chức, thể thức bổ nhiệm và
miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo
và các cơ quan khác (Hội đồng sáng lập, Hội đồng khoa học, Hội đồng cố vấn)
của tổ chức KH&CN.
Chương IV: Cơ sở vật chất - kỹ thuật và tài chính: quy định về nguồn
gốc cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động
và các nguyên tắc về tài chính khác.
Chương V: Giải thể: điều kiện, thủ tục giải thể.
Chương VI: Điều khoản thi hành: thời gian điều lệ có hiệu lực, điều
kiện sửa đổi và bổ sung điều lệ.

...
Ph lc II
NI DUNG CƠ BN CA ĐIU L T CHC VÀ HOT
ĐNG CA T CHC KHOA HC VÀ CÔNG NGH
Chương I: Điều khoản chung: tên gọi bằng tiếng Việt, tên gọi bằng
tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng ớc
ngoài (nếu có), trụ sở chính, trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện (nếu có), điện
thoại, fax, sở pháp cho t chức hoạt động của tổ chức KH&CN (Luật
KH&CN, Nghị định số 81/2002/N§-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN các văn bản pháp luật
khác có liên quan)...
Chương II: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: chức năng, nhiệm vụ,
quyền và nghĩa vụ của tổ chức, quyền và nghĩa vụ của thành viên...
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức KH&CN trực thuộc không được
vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức chủ quản.
Chương III: Tổ chức b máy: cấu tổ chức, thể thức bổ nhiệm
miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn củac chức danh trong bộ máy lãnh đạo
các quan khác (Hội đồngng lập, Hội đồng khoa học, Hội đồng cố vấn)
của tổ chức KH&CN.
Chương IV: sở vật chất - kỹ thuật i chính: quy định về nguồn
gốc sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động
và các nguyên tắc về tài chính khác.
Chương V: Giải thể: điều kiện, thủ tục giải thể.
Chương VI: Điều khoản thi hành: thời gian điều lệ hiệu lực, điều
kiện sửa đổi và bổ sung điều lệ.
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 9 10 937