Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Được đăng lên bởi giabaotk
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN
Chương 1: Tổng quan về kiểm toán.
1. Kiểm toán là gì, có mấy loại kiểm toán?
2. Tại sao doanh nghiệp phải kiểm toán Báo cáo tài chính?
3. Bài tập tiêu biểu:
Sau khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên ñi ñến kết luận rằng:
a. Báo cáo tài chính của công ty ñược trình bày một cách trung thực và hợp lý.
b. Bộ phận nhận hàng của công ty hoạt ñộng không hữu hiệu.
c. Hồ sơ hoàn thuế của công ty không phù hợp các quy ñịnh về thuế.
d. Quản ñốc phân xưởng ñã không thực hiện nhiệm vụ ñược giao.
e. Công ty ñã tuân thủ những ñiều khoản trong hợp ñồng với chính phủ.
f. Dịch vụ bưu chính ở vùng ngoại thành hoạt ñộng không hữu hiệu.
Yêu cầu:
Trong mỗi tình huống trên, hãy cho biết mục ñích kiểm toán, chủ thể kiểm toán và
người sử dụng chủ yếu báo cáo kiểm toán.

Chương 2: Môi trường kiểm toán.
1. Nêu trách nhiệm của nhà quản lý và trách nhiệm kiểm toán viên ñộc lập ñối với
báo cáo tài chính ñã kiểm toán.
2. Khi tiến hành kiểm toán BCTC, kiểm toán viên phải tuân thủ những nguyên tắc
nào?
3. Phân biệt các khái niệm gian lận, sai sót và không tuân thủ.
4. Bài tập tiêu biểu:
Khi tiến hành kiểm toán BCTC cho công ty Lê Gia, kiểm toán viên Lộc ñã gặp các
tình huống ñộc lập sau:

a. Hai tháng trước ngày kết thúc niên ñộ, nhân viên kế toán tổng hợp của Lê
Gia ñã nghỉ việc. Do chưa tìm ñược người thay thế, Lê Gia ñã nhờ Lộc
hoàn tất phần sổ sách này, lập BCTC và sau ñó tiến hành kiểm toán BCTC
cho năm hiện hành.
b. Khi biết Lộc phụ trách kiểm toán Lê Gia, Rạng ðông, một ñối tác liên
doanh của Lê Gia nhờ Lộc cung cấp một số thông tin tài chính của Lê Gia
có liên quan ñến việc hợp tác liên doanh.
c. Sau khi chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho cuối năm, người quản lý phân
xưởng ñã tặng Lộc một bộ nồi do Lê Gia sản xuất.
Yêu cầu:
Trong mỗi tình huống trên, nếu nhận lời, Lộc có vi phạm ñạo ñức nghề nghiệp
không?

Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ.
1. Kiểm soát nội bộ là gì? Mục tiêu của kiểm soát nội bộ?
2. Nêu tóm tắt các yếu tố hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ.
3. Trình bày những hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ.
4. Tại sao KTV phải tìm hiểu và ñánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của ñơn vị ñược
kiểm toán?
5. Nêu trình tự nghiên cứu kiểm soát nội bộ.
6. Trình bày tóm tắt các công cụ dùng ñể mô tả một hệ thống kiểm soát nội bộ.
7. Trình bày quy trình thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.
8. Thư quản lý là gì?
9. Bài tập tiêu biểu:
1) Trong thư quản lý gởi Ban giám ñốc công ty Lê Gia, kiểm toán viên ñã có một
số góp ý như sau:

...
NI DUNG ÔN TP KIM TOÁN CĂN BN
Chương 1: Tng quan v kim toán.
1. Kim toán là gì, có my loi kim toán?
2. Ti sao doanh nghip phi kim toán Báo cáo tài chính?
3. Bài tp tiêu biu:
Sau khi thc hin kim toán, kim toán viên ñi ñến kết lun rng:
a. Báo cáo tài chính ca công ty ñược trình bày mt cách trung thc và hp lý.
b. B phn nhn hàng ca công ty hot ñộng không hu hiu.
c. H sơ hoàn thuế ca công ty không phù hp các quy ñịnh v thuế.
d. Qun ñốc phân xưởng ñã không thc hin nhim v ñược giao.
e. Công ty ñã tuân th nhng ñiu khon trong hp ñồng vi chính ph.
f. Dch v bưu chính vùng ngoi thành hot ñộng không hu hiu.
Yêu cu:
Trong mi tình hung trên, y cho biết mc ñích kim toán, ch th kim toán
người s dng ch yếu báo cáo kim toán.
Chương 2: Môi trường kim toán.
1. Nêu trách nhim ca nqun trách nhim kim toán viên ñộc lp ñi vi
báo cáo tài chính ñã kim toán.
2. Khi tiến hành kim toán BCTC, kim toán viên phi tuân th nhng nguyên tc
nào?
3. Phân bit các khái nim gian ln, sai sót và không tuân th.
4. Bài tp tiêu biu:
Khi tiến hành kim toán BCTC cho công ty Lê Gia, kim toán viên Lc ñã gp các
tình hung ñộc lp sau:
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN - Người đăng: giabaotk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN 9 10 928