Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi blackthornmma17
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Mục đích yêu cầu thực tập tốt nghiệp
a. Mục đích
Thực hiện mục tiêu đào tạo và phương châm giáo dục gắn lý luận với thực
hành, vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào
thực tiễn quản lý kinh tế xã hội, kinh doanh ở địa phương và đơn vị; vận dụng
kiến thức đã học giải quyết các đề, các tình huống thực tế tại đơn vị thực tập
b. Yêu cầu:
* Về chuyên môn:
- Thu thập thông tin và nắm bắt chính xác tình hình thực tế tại các đơn vị
thực tập khi viết Khóa luận tốt nghiệp.
- Số liệu thu thập để phân tích phải chính xác, trung thực ít nhất là trong
phạm vi 3 năm liền kề so với năm thực tập. Số liệu sử dụng phải có tính thời sự,
tính pháp lý và đảm bảo được độ tin cậy. (Ngoài ra, tùy theo chuyên ngành và
nội dung của Khóa luận, Giảng viên hướng dẫn có thể điều chỉnh yêu cầu về số
liệu cho phù hợp).
- Thông tin về doanh nghiệp được sử dụng trong đề tài phải phản ánh
chính xác và đúng thực tế.
- Vận dụng kiến thức chuyên môn đã học giải quyết những vấn đề thực tế
tại đơn vị thực tập.
- Thực hiện nghiêm túc những yêu cầu về nội dung đề tài.
- Sinh viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực tế, chú trọng vào
những nội dung quan tâm nghiên cứu; nắm bắt quá trình hoạt động, rèn luyện tư
duy khoa học, lập luận và trình bày một cách có hệ thống các vấn đề nghiên cứu.
Qua đó, xây dựng các giải pháp/biện pháp về nội dung nghiên cứu cụ thể, ro
ràng, logic và mang tính khoa học.
- Kết thúc kỳ thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành Khóa luận tốt
nghiệp với đầy đủ nội dung theo quy định, đạt yêu cầu của Giảng viên hướng
dẫn và Bảo vệ thành công trước Hội đồng.
* Về trách nhiệm của sinh viên
- Phải tự liên hệ tìm địa điểm thực tập. Sau khi được đơn vị đồng ý cho
thực tập, sinh viên phải nộp về Trung tâm bản photo giấy giới thiệu đã được cơ
quan thực tập ký đồng ý. Sinh viên nộp lệ phí thực tập trước khi đi thực tập, trên
cơ sở đó Trung tâm sẽ mời giảng viên hướng dẫn sinh viên.
- Lựa chọn đề tài làm KLTN (có xác nhận của GVHD) để đăng ký với
Trung tâm.

- Ghi Nhật ký thực tập hàng ngày (GVHD sẽ kiểm tra Nhật ký này)
- Trong thời gian thực tập phải tuân thủ kế hoạch thực tập và yêu cầu của
GVHD. Thực hiện đúng nội quy do Trường Đại học Duy Tân, Trung tâm Đào
tạo Bằng 2 và đơn vị thực tập yêu cầu.
- Nêu cao tinh thần tự giác, độc lập và sáng tạo trong khi thực hiện nhiệm
vụ thực tập. Thường xuyên tiếp thu ý kiến của cán bộ thực tế tại đơn vị thực tập
và giảng viên hướng dẫn về những vấ...
NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
1. Mục đích yêu cầu thực tập tốt nghiệp
a. Mục đích

 !"#$%"&'()
*+(,-./0,&12&23
,-4/5(+6-78!-2
b. Yêu cầu:
* Về chuyên môn:
9:;$.88-2
,-<=&!>
9?!@$($.#$A#
BC7,7%C>?!%D(=$ %
$(;(E06>(Ngoài ra, tùy theo chuyên ngành
nội dung của Khóa luận, Giảng viên ớng dẫn có thể điều chỉnh yêu cầu về số
liệu cho phù hợp)>
9:7&E%D#7((
$.F->
9G,-46:/5(+6-HA7-
2>
9FH6I707>
9?#-&&0-F#5
H0+&43;+#80#J6
6,&5#8;60=!A74>
K&=.6(L;704@#M
#&$,&5>
9<-F,N!%(<=&!
I6"0O+626I"&P(
QR(:#S0T>
* Về trách nhiệm của sinh viên
9U(82&@>?&,E2T
%(07#;(A6/E
+&,T>?0$#,#
%1=#%V (Q%>
9W&57<W)X=."&PGSYZ@C,
#>
NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Người đăng: blackthornmma17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 9 10 595