Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi công chức

Được đăng lên bởi Hạnh Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG
CỤC THỐNG KÊ
____________________
HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI
THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012
I. Những vấn đề chung:
1. Các tài liệu nêu trong Hướng dẫn này chỉ mang tính tham khảo để ôn tập
đối với đợt thi tuyển này. Do đó, thí sinh cần nhận thức rõ là đề thi có thể có những
câu hỏi không có trong các tài liệu tham khảo được nêu ở Hướng dẫn này để có kế
hoạch ôn thi cho thích hợp.
2. Các thí sinh thi ngạch nào và vào khối nào cần nghiên cứu kỹ Hướng dẫn
này để tìm kiếm tài liệu tham khảo thích hợp.
II. Tài liệu tham khảo:
TT Môn thi
Tài liệu tham khảo
I
Các môn thi chung
1
Quản lý nhà
nước
1.1 Đối với khối “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn:
công chức
- Phần I: Giới thiệu đại cương về Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Phần II: Luật Cán bộ, công chức
- Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực
thống kê
1.1 Đối với khối 1. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn
viên chức
- Phần I: Giới thiệu đại cương về Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực
thống kê
2. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A2. Luật viên chức
2
Tin học văn
“Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
phòng
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: Phần
IV: Tin học văn phòng và tiếng Anh trình độ A, B
3
Tiếng Anh
1. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
trình độ B
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: Phần
1

TT Môn thi

II
1

2
3

4

5

6

Tài liệu tham khảo
IV: Tin học văn phòng và tiếng Anh trình độ A, B
2. Tuyển tập các bài TESTS tiếng Anh trình độ A, B của Xuân
Thành và Xuân Bá; NXB Hà Nội 2006
Các môn thi chuyên ngành
Thống kê
1. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển B do Tổng cục Thống kê biên soạn
2. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt thèng kª cña PGS. TS. TrÇn Ngäc Ph¸c
vµ TS. TrÇn ThÞ Kim Thu, Khoa Thèng kª, Tr­êng §¹i häc
Kinh tÕ Quèc d©n ®ång t¸c gi¶ biªn so¹n, NXB Thèng kª ph¸t
hµnh; Hµ Néi 2006
3. Gi¸o tr×nh thèng kª kinh tÕ cña TS. Bïi §øc TriÖu, Tr­êng
§¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n chñ biªn; NXB §¹i häc kinh tÕ
quèc d©n ph¸t hµnh, 2010
Tin học
“Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
chuyên
năm 2012” quyển C do Tổng cục Thống kê biên soạn
Văn thư 1. Tham khảo ...
1
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
____________________
HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI
THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012
I. Những vấn đề chung:
1. Các i liệu nêu trong Hướng dẫn này chỉ mang tính tham khảo để ôn tập
đối với đợt thi tuyển y. Do đó, t sinh cần nhận thức là đề thi có thể những
câu hỏi không trong các i liệu tham khảo được nêu Hướng dẫn này để kế
hoạch ôn thi cho thích hợp.
2. c thí sinh thi ngạch nào vào khối nào cần nghiên cu kHướng dẫn
này để tìm kiếm tài liệu tham khảo thích hợp.
II. Tài liệu tham khảo:
TT
Môn thi Tài liệu tham khảo
I Các môn thi chung
1 Quản lý nhà
nước
1.1
Đối với khối
công chức
Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn:
- Phần I: Giới thiệu đại cương về Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Phần II: Luật Cán bộ, công chức
- Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực
thống kê
1.1
Đối với khối
viên chức
1. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn
- Phần I: Giới thiệu đại cương về Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực
thống kê
2. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A2. Luật viên chức
2 Tin học văn
phòng
Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: Phần
IV: Tin học văn phòng tiếng Anh trình độ A, B
3 Tiếng Anh
trình độ B
1. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức
năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: Phần
ôn thi công chức - Trang 2
ôn thi công chức - Người đăng: Hạnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ôn thi công chức 9 10 596