Ktl-icon-tai-lieu

Pascal

Được đăng lên bởi dungchunghtt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ XÂU
Bài tập 6.1: Viết chương trình liệt kê các từ của một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím, mỗi từ phải được viết
trên một dòng.
Uses Crt;
Begin
Var
St:String;
Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
Procedure XoaTrangThua(Var St:String);
XoaTrangThua(St);
Begin
St:=St+#32;
{Xóa các ký tự trắng ở đầu xâu}
Writeln(‘Liet ke cac tu trong xau: ‘);
While St[1]=#32 Do Delete(St,1,1);
While POS(#32,St)<>0 Do
{Xóa các ký tự trắng ở cuối xâu}
Begin
While
St[Length(St)]=#32
Do
Writeln(Copy(St,1,POS(#32,St)));
Delete(St,Length(St),1);
Delete(St,1,POS(#32,St));
{Xóa các ký tự trắng ở giữa xâu}
End;
While
POS(#32#32,St)<>0
Do
Readln;
Delete(St,POS(#32#32,St),1);
End.
End;
Bài tập 6.2: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Tìm xâu đảo ngược của xâu đó rồi in kết quả
ra màn hình theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui.
Ý tưởng:- Nếu xâu St có 1 ký tự thì xâu đảo = St.
- Ngược lại: Xâu đảo = Ký tự cuối + Đệ qui(Phần còn lại của xâu St).
Uses Crt;
Function DeQui(St:String):String;
Var
St:String;
Begin
{Giải thuật không đệ qui}
If Length(St)<=1 Then DeQui:=St
Function XauDao(St:String):String;
Else
DeQui:=St[Length(St)]
+
Var
S:String;
DeQui(Copy(St,1,Length(St)-1));
i:Byte;
End;
Begin
Begin
S:=’’;
Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
For i:=Length(St) DowTo 1 Do S:=S+St[i];
Write(‘Xau dao nguoc: ‘, XauDao(St));
XauDao:=S;
Readln;
End;
End.
{Giải thuật đệ qui}
Bài tập 6.3: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Thông báo lên màn hình các chữ cái có trong
xâu và số lượng của chúng ( Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).
Ý tưởng:- Dùng một mảng dem với chỉ số là các chữ cái để lưu trữ số lượng của các chữ cái trong xâu.
- Duyệt qua tất cả các ký tự của xâu St: Nếu ký tự đó là chữ cái thì tăng ô biến mảng dem[St[i]] lên 1 đơn
vị.
Uses Crt;
For i:=1 To Length(St) Do
Var
St:String;
If Upcase(St[i]) IN [‘A’..’Z’] Then
dem: Array[‘A’..’Z’] Of Byte;
Inc(dem[Upcase(St[i])]);
i:Byte;
{Liệt kê các ký tự ra màn hình}
ch:Char;
For ch:=’A’ To ‘Z’ Do
Begin
If dem[ch]>0 Then Writeln(ch,’ :
Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
’,dem[ch]);
{Khởi tạo mảng}
Readln;
For ch:=’A’ To ‘Z’ Do dem[ch]:=0;
End.
{Duyệt xâu}
Bài tập 6.4: Viết chương trình xóa các ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím.
Uses Crt;
Var
St:String;
{Hàm POSNUM kiểm tra xem trong xâu St có ký tự
chữ số hay không? Nếu có, hàm trả về vị trí đầu tiên
của ký tự chữ số, ngược lại hàm trả về giá trị 0}

Function POSNUM(St:String):Byte;
Var
OK:Boolean;
i:Byte;
Begin
OK:=False...
BÀI TẬP VỀ XÂU
Bài tập 6.1: Viết chương trình liệt kê các từ của một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím, mỗi từ phải được viết
trên một dòng.
Uses Crt;
Var St:String;
Procedure XoaTrangThua(Var St:String);
Begin
{Xóa các ký tự trắng ở đầu xâu}
While St[1]=#32 Do Delete(St,1,1);
{Xóa các ký tự trắng ở cuối xâu}
While St[Length(St)]=#32 Do
Delete(St,Length(St),1);
{Xóa các ký tự trắng ở giữa xâu}
While POS(#32#32,St)<>0 Do
Delete(St,POS(#32#32,St),1);
End;
Begin
Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
XoaTrangThua(St);
St:=St+#32;
Writeln(‘Liet ke cac tu trong xau: ‘);
While POS(#32,St)<>0 Do
Begin
Writeln(Copy(St,1,POS(#32,St)));
Delete(St,1,POS(#32,St));
End;
Readln;
End.
Bài tập 6.2: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Tìm xâu đảo ngược của xâu đó rồi in kết quả
ra màn hình theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui.
Ý tưởng:- Nếu xâu St có 1 ký tự thì xâu đảo = St.
- Ngược lại: Xâu đảo = Ký tự cuối + Đệ qui(Phần còn lại của xâu St).
Uses Crt;
Var St:String;
{Giải thuật không đệ qui}
Function XauDao(St:String):String;
Var S:String;
i:Byte;
Begin
S:=’’;
For i:=Length(St) DowTo 1 Do S:=S+St[i];
XauDao:=S;
End;
{Giải thuật đệ qui}
Function DeQui(St:String):String;
Begin
If Length(St)<=1 Then DeQui:=St
Else DeQui:=St[Length(St)] +
DeQui(Copy(St,1,Length(St)-1));
End;
Begin
Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
Write(‘Xau dao nguoc: ‘, XauDao(St));
Readln;
End.
Bài tập 6.3: Viết chương trình nhập vào một xâutự từ bàn phím. Thông báo lên màn hình các chữ cái có trong
xâu và số lượng của chúng ( Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).
Ý tưởng:- Dùng một mảng dem với chỉ số là các chữ cái để lưu trữ số lượng của các chữ cái trong xâu.
- Duyệt qua tất cả các ký tự của xâu St: Nếutự đó chữ cái thì tăng ô biến mảng dem[St[i]] lên 1 đơn
vị.
Uses Crt;
Var St:String;
dem: Array[‘A’..’Z’] Of Byte;
i:Byte;
ch:Char;
Begin
Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
{Khởi tạo mảng}
For ch:=’A’ To ‘Z’ Do dem[ch]:=0;
{Duyệt xâu}
For i:=1 To Length(St) Do
If Upcase(St[i]) IN [‘A’..’Z’] Then
Inc(dem[Upcase(St[i])]);
{Liệt kê các ký tự ra màn hình}
For ch:=’A’ To ‘Z’ Do
If dem[ch]>0 Then Writeln(ch,’ :
’,dem[ch]);
Readln;
End.
Bài tập 6.4: Viết chương trình xóa các ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím.
Uses Crt;
Var St:String;
{Hàm POSNUM kiểm tra xem trong xâu St tự
chữ số hay không? Nếu có, hàm trả về vị trí đầu tiên
của ký tự chữ số, ngược lại hàm trả về giá trị 0}
Function POSNUM(St:String):Byte;
Var OK:Boolean;
i:Byte;
Begin
OK:=False;
1
Pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pascal - Người đăng: dungchunghtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Pascal 9 10 232