Ktl-icon-tai-lieu

pass

Được đăng lên bởi viet-174-utc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hi mate,
Please, send me your email for requesting password downloading
IELTS materials. Ands, to ensure your email send to me, you should
send me email both of my emails, including xmen1903ielts@gmail.com
and xmen1903ielts@hotmail.com .
You should not request the password on my facebook because I will
NOT answer you.
Notice that the password will be changed on each Sunday night. You
should check your Spam Mail if you do not receive my email for long
time. Another important thing that you would please not share my email
online because I do not receive Spam Mail. Thanks.
You can also add friend with me at my facebook for getting all new
updates of IELTS stuffs.
My facebook : 
Regards
------------------------------****----------------------------------Chào bạn,
Bạn gởi email cho tôi để nhận được mật khẩu tải tài liệu IELTS trong
thư mục này nhé. Tuy nhiên, để đảm bảo mail của bạn không bị thất lạc
vì một lý do nào đó, bạn nên gởi tới cả 2 địa chỉ email của tôi là
xmen1903ielts@gmail.com và xmen1903ielts@hotmail.com
Lưu ý : Mật khẩu sẽ được thay đổi mỗi tuần. Nếu bạn khômg nhận được
email, vui lòng kiểm tra hộp thư rác hoặc Spam Mail. Và xin bạn không
chia sẻ email của tôi trên mạng, để tránh nhận thư quảnng cáo dẫn đến
xóa lầm mail của các bạn yêu cầu password. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn có thể kết bạn với XMEN1903 và rất nhiều các bạn học IELTS khác
ở nhóm “TỰ HỌC IELTS 9.0”. Nơi đây có rất bạn đã thi IELTS đạt điểm
7.0 và 7.5 và đang tiếp tục nâng cao kỹ năng IELTS để thi lên IELTS 8.0
và 8.5, vì vậy các bạn sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm của những
bạn này chia sẻ trong nhóm. Ngoài ra, tại đây các bạn cũng sẽ nhận
được các bài hướng dẫn của các giáo viên dạy IELTs, về các phương
pháp học IELTS hiệu quả để lấy được điểm cao nhất.

Link group : 

HIỆN TÔI CÓ CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ MIỄN PHÍ DÀNH CHO
CÁC BẠN DU HỌC ĐÓ LÀ 1 NĂM KHÓA HỌC EFFORTLESS
ENGLISH PHIÊN BẢN MỚI BẰNG VIDEO VÀ BỘ LUYỆN PHÁT ANHÚC-MỸ TẠI WEBSITE SPEAKMORECLEARLY.COM. Xem tại website
của tôi


Để giúp các bạn khác đang học IELTS có thể tìm thấy bộ tài
liệu này vì vậy nếu có thể , bạn giúp tôi bạn viết vài dòng ở
topic bạn bạn tìm thấy tài liệu IELTS của tôi để đưa topic lên
đầu trang giúp các bạn khác dễ nhìn thấy, và nếu bạn có
facebook bạn cũng có thể share bài viết tài liệu IELTS ở
website của tôi tại địa chỉ


Tôi cảm ơn bạn rất nhiều.
------------------------------****-...

        

 !"#$%
 !"#$%
&'

Notice that the password will be changed on each Sunday night. You
should check your Spam Mail if you do not receive my email for long
time. Another important thing that you would please not share my email
online because I do not receive Spam Mail. Thanks.
&'

('))**'* !"#$
Regards
++++++++++++++++++++++++++++++,,,,+++++++++++++++++++++++++++++++++++

-./01231453'6789
4:8;<12177=.'0>?.
@ABC81D.</E7F1>G=08
!"#$%@8 !"#$%
Lưu ý : Mật khẩu sẽ được thay đổi mỗi tuần. Nếu bạn khômg nhận được
email, vui lòng kiểm tra hộp thư rác hoặc Spam Mail. Và xin bạn không
chia sẻ email của tôi trên mạng, để tránh nhận t quảnng cáo dẫn đến
xóa lầm mail của các bạn yêu cầu password. Cảm ơn bạn rất nhiều.
-.D2'H.@EI(J!"#$@8?KL.M'L
/DNOPQR"#SJT1UD?.1V1.12
W#@8WX@81H:U'YZ12<[#
@8[X@A@3L.\M145?K'9=]
.8^DJ8.1UL._\3
145L84E`=LL@<.@KL4T
LM9712?14512?
 !
pass - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pass - Người đăng: viet-174-utc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
pass 9 10 338