Ktl-icon-tai-lieu

Phân cấp quản lý công chức viên chức

Được đăng lên bởi Kim Ngân Lê Hoàng
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
t

y' -

,

-')
10 WUL ( W1'bo
,,'z

vT

ilA

/)

O!/rua

B0rysiNl{

cqNG HOA XA Hgr CHU NGHIA vrET NAM
DQc l$p - TF dc - Hgnh phric

56: 2534 /QD-BTC

Hd

IVoi,

ngdy 30 thdng 9 ndm 2014

QUYET DINH
Quy elinh v6 phffn c6p quin lj'c6ng chri'c, vi6n chri'c
tai cfc ttran vi thu6c vh truc thu6c BO Tni chinh

BQ

rRudnC

BQ TAr CHfNH

Cdn cir Quy6t dinh sO 67-QD/TW ngdy 04 thdng
Chinh tr! ban henh Quy dinh vA phdn c6p quin l1f c6n bQ;

7

ndm 2007 cua 86

Cdn cir Hu6ng d6n st5 O9-HD/BTCTW ngdy 26 thang 9 ndm 2007 cta
Ban TO chirc Trung uong hu6ng ddn thpc hiQn quy dinh vA phdn c6p quin Iy c6n
b0, Quy ctr6 UO nhiQm cfn bQ vd gi6i thiQu can bQ img cri;

C[n cir LuQt C6n

bQ, c6ng chric ngey 13 th6ng 11 ndm 2008, Lu4t Vi6n
chirc ngey 15 thang 11 ndm 2010 vd c6c vin b6n hu6ng d6n thi hinh;

yem 2Al2 cua
co c6u t6 chric cria BQ,

C[n cr! Nehi dinh s6 3612012lNiD-CP r]gay 18 th6ng
Chinh phu quy dinh chric ndng, nhiQm vp, quy6n h4n
c0 quan ngang BQ;

vi

la

Cdn crt Nehi dinh sO 215120434{D-CP lenV 23 thhng ,12 ndm 2013 cria
Chinh phu quy dinh chirc ning, nhiQm vr;, quy6n hpn vd co c6u t6 chric cua BQ
Tii chinh;
..r,
rl
r.
Xdt de nghi ctra Vp truong VU TO chirc c6n bQ,

QUYET DINH:

Diiju l. Ban hdnh kdm theo Quy6t dinh ndy "Quy dinh
l1i cdng

vA phAn cAp quAn

chfc, vi6n chric tqi c6c don vf thuQc vd tnJc thuQc B0 Tai chinh".

Didu 2. Quy6t dinh ndy c6 hieu lgc thi hanh k0 tir ngey ky vi thay thi5
Quydt dfnh sO 2981iQD-BTC ngiy 151912004 ctra BQ truong B0 Tei chinh v0
vi6c phdn cdp quAn ly crin bQ, c6ng chirc, vi6n chric hanh chfnh, sp nghiQp BQ
Tdi chinh.

Vp truong VU Td

B0 Tdi ctrinh vd Thir
chinh chiu tr6ch nhi€im thi henh

chr?c cdn bg, Ch6nh Vdn phong

truong c6c don vi thuQc, trirc thu6c BQ Tii
Quy0t dinh ndy.i.

f
Bg rRrtdNG

Noi nlrdn:
- LSnh deo B0;
- C6c don vi thudc vd trqc thuQc BTC;
- Cgc Thu6, Cuc Hii quan, Cuc DTNN,
KBNN c6c tinli, TP;
- VP Ding uj', C6ng dodn;
- Luu VT, Vp TCCB.

Dinh Ti6n Dflng

cqNG HoA xA nqr cHU xcsil VIET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

BO TAI CHINH

QUY DII.{H
r,
"
lf c6ng chtic, vi6n ehuc
VG phdn c6p qufrn
t4i cfc tlcrn vi thuQc vir trgc thuQc B0 TAi chfnh
r;X

A

t

(Ban hdnh kim theo Quy\t dinh sd 2534/QD-BTC ngdy 30/9/2014
cua BQ truong B0 Tdi chfnh)

Chuong I
QUY DINH CHUNG

Diiju 1. NOi dung phffn c6p
1. NOi dung phdn cdp

^

quin

l1i cOng chirc, vi€n chirc

tpi Quy dinh ndy bao

gom:
a) D6nh gi6, quy ho4ch, UO nfriem, br5 nhiqm l4i, diAu dQng, luAn chuy6n,
chuy6n AOi vi tri cOng t6c, biQt ph6i, tri chirc, miSn nhi...
-')
t
y'
-
,
-
)
10
WUL
(
W1'bo
/
,,'z
vT
ilA
O!/rua
B0rysiNl{
56: 2534
/QD-BTC
cqNG HOA
XA Hgr CHU NGHIA
vrET
NAM
DQc
l$p
-
TF dc
-
Hgnh
phric
BQ rRudnC BQ
TAr
CHfNH
Cdn
cir
Quy6t
dinh
sO 67-QD/TW
ngdy 04 thdng 7
ndm
Chinh
tr! ban
henh
Quy
dinh vA
phdn c6p
quin
l1f c6n bQ;
Hd IVoi,
ngdy 30 thdng
9 ndm 2014
QUYET
DINH
Quy
elinh v6
phffn
c6p
quin lj'c6ng chri'c,
vi6n chri'c
tai cfc ttran vi
thu6c
vh truc
thu6c BO Tni chinh
2007 cua
86
don
vf thuQc
vd
tnJc
thuQc
B0
Tai
chinh".
c6 hieu
lgc
thi
hanh
k0
tir ngey ky
vi
thay
thi5
ngiy
151912004 ctra BQ
truong
B0
Tei chinh
v0
c6ng
chirc,
vi6n chric hanh
chfnh, sp
nghiQp
BQ
Cdn cir Hu6ng d6n st5 O9-HD/BTCTW
ngdy
26 thang 9
ndm 2007
cta
Ban TO chirc Trung
uong hu6ng
ddn thpc
hiQn
quy
dinh vA
phdn
c6p
quin
Iy
c6n
b0,
Quy
ctr6
UO
nhiQm cfn bQ
vd
gi6i
thiQu
can bQ img cri;
C[n cir LuQt
C6n
bQ,
c6ng
chric
ngey
13 th6ng
11 ndm
2008,
Lu4t
Vi6n
chirc
ngey
15
thang 11 ndm 2010
vd
c6c
vin b6n hu6ng d6n
thi hinh;
C[n
cr! Nehi dinh
s6
3612012lNiD-CP
r]gay
18
th6ng
la
yem
2Al2
cua
Chinh
phu quy
dinh chric
ndng,
nhiQm
vp,
quy6n h4n vi co c6u
t6 chric
cria
BQ,
c0
quan
ngang
BQ;
Cdn
crt
Nehi
dinh sO 215120434{D-CP
lenV
23 thhng
,12
ndm
2013
cria
Chinh
phu quy
dinh chirc ning,
nhiQm
vr;,
quy6n hpn
vd
co c6u
t6 chric
cua
BQ
Tii chinh;
..r, rl r.
Xdt de nghi
ctra Vp truong VU
TO chirc
c6n
bQ,
QUYET
DINH:
Diiju l.
Ban hdnh
kdm theo
Quy6t
dinh ndy
"Quy
dinh
vA
phAn
cAp
quAn
l1i cdng
chfc,
vi6n chric
tqi c6c
Didu 2.
Quy6t
dinh ndy
Quydt
dfnh
sO
2981iQD-BTC
vi6c
phdn
cdp
quAn
ly crin
bQ,
Tdi
chinh.
Phân cấp quản lý công chức viên chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân cấp quản lý công chức viên chức - Người đăng: Kim Ngân Lê Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phân cấp quản lý công chức viên chức 9 10 615