Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN PHỐI CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=============&=============

PHÂN PHỐI CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP
Cử nhân khoa học ngành CƠ HỌC
(Khoá 52 - Hệ Đại học chính quy)

Môn
Cơ
sở

Chuyên
ngành

Môn thi tốt nghiệp

đvht

Điểm

T.gian

GV phụ trách

1. Giải tích

3,0

5,0

90’

PGS.TS. Đặng Đình Châu

2. Đại số tuyến tính

1,5

2,5

45’

PGS.TS. Nguyễn Đức Đạt

3. Phương trình vi phân

1,5

2,5

45’

PGS.TS. Đặng Đình Châu

1. Cơ lý thuyết

3,0

6,0

105’

PGS.TS. Đào Văn Dũng

2. Cơ môi trường liên

2,0

4,0

75’

PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh

tục

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ NHIỆM KHOA

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khoa Toán-Cơ-Tin học
*****

************

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
Cử nhân khoa học ngành CƠ HỌC
(Khóa 52 - Hệ chính quy – Khoa Toán-Cơ-Tin học)

MÔN CƠ SỞ

Phần : Giải tích
1. Hàm một biến.
- Liên tục của hàm 1 biến, các tính chất.
- Đạo hàm và vi phân.
- Các định lý cơ bản của hàm khả vi.
- Công thức Taylor.
- Quy tắc L’Hopital.
2. Hàm nhiều biến.
- Đạo hàm riêng.
- Đạo hàm hàm hợp - Đạo hàm hàm ẩn.
- Vi phân toàn phần.
- Cực trị của hàm hai biến.
3. Tích phân.
- Tích phân xác định.
- Tích phân bội.
- Tích phân đường.
- Tích phân mặt.
- Công thức Green, Stokes, Ostrogradsky.
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIẢI TÍCH

CHỦ NHIỆM KHOA

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Khoa Toán-Cơ-Tin học
*****

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
************

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
Cử nhân khoa học ngành CƠ HỌC
(khoá 52 -Hệ chính quy – Khoa Toán-Cơ-Tin học)

MÔN CƠ SỞ

Phần : Đại số tuyến tính
1. Ma trận, hạng của ma trận. Định thức. Định lý về mối liên hệ giữa hạng và định
thức con.
2. Hệ phương trình tuyến tính. Định lý Kronecker-Capelli. Phương pháp Gauss, quy
tắc Cramer.
3. Không gian vectơ. Hệ các vectơ độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính. Hệ cơ
sở - Biểu diễn vectơ qua cơ sở. Ma trận chuyển cơ sở. Công thức đổi tọa độ khi đổi
cơ sở.
4. Vectơ riêng và giá trị riêng. Điều kiện chuẩn hóa được của tự đồng cấu tuyến tính.
5. Không gian vectơ Euclid. Cơ sở trực chuẩn. Trực giao hóa Schmidt. Phép biến đổi
trực giao. Tính chéo hóa được của phép biến đổi đối xứng.
4. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. Chỉ số quán tính. Định lý Sylvester về
dạng toàn phương xác định dương.
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
ĐẠI SỐ- TÔPÔ-HÌNH HỌC

CHỦ NHIỆM KHOA

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Khoa Toán-Cơ-Tin học
*****

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
************

ĐỀ CƯƠNG ÔN...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=============&=============
PHÂN PHỐI CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP
Cử nhân khoa học ngành CƠ HỌC
(Khoá 52 - Hệ Đại học chính quy)
Môn Môn thi tốt nghiệp đvht Điểm T.gian GV phụ trách
sở
1. Giải tích
2. Đại số tuyến tính
3. Phương trình vi phân
3,0
1,5
1,5
5,0
2,5
2,5
90’
45’
45’
PGS.TS. Đặng Đình Châu
PGS.TS. Nguyễn Đức Đạt
PGS.TS. Đặng Đình Châu
Chuyên
ngành
1. Cơ lý thuyết
2. Cơ môi trường liên
tục
3,0
2,0
6,0
4,0
105’
75’
PGS.TS. Đào Văn Dũng
PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh
HIỆU TRƯỞNG CHỦ NHIỆM KHOA
PHÂN PHỐI CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN PHỐI CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
PHÂN PHỐI CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP 9 10 604