Ktl-icon-tai-lieu

phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi binh77611
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3078 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Phân tích hoạt động kinh doanh

A2-QTKD-K44

Muc̣ luc̣
Mục lục.....................................................................................................................................1
Lời mở đầu................................................................................................................................2
I. Giới thiệu khái quát:..............................................................................................................3
1.Giới thiệu chung về công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Bibica:...................................3
1.1. Quá trình hình thành:..................................................................................................3
1.2. Chức năng hoạt động:.................................................................................................3
1.3. Quá trình phát triển của Công ty có những nét chính như sau:..................................3
1.4. Thị phần của Bibica:...................................................................................................5
2. Tổng quan về thị trường và một số đối thủ cạnh tranh:....................................................6
2.1. Tổng quan thị trường:.................................................................................................6
2.2. Một số đối thủ cạnh tranh:..........................................................................................7
2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước:............................................................................7
2.2.2 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài :............................................................................8
Bảng cân đối kế toán.................................................................................................................9
Báo cáo kết quả kinh doanh....................................................................................................11
II. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica):......12
1. Phân tích doanh thu của doanh nghiệp:..........................................................................12
2. Phân tích chi phí của doanh nghiệp:...............................................................................14
3. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp:............................................................15
4. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp:....................................................................18
4.1. Phân tích khái quát tài sản, n...
Phân tích hoạt động kinh doanh A2-QTKD-K44
Muc luc̣ ̣
Mục lục.....................................................................................................................................1
Lời mở đầu................................................................................................................................2
I. Giới thiệu khái quát:..............................................................................................................3
1.Giới thiệu chung về công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Bibica:...................................3
1.1. Quá trình hình thành:..................................................................................................3
1.2. Chức năng hoạt động:.................................................................................................3
1.3. Quá trình phát triển của Công ty có những nét chính như sau:..................................3
1.4. Thị phần của Bibica:...................................................................................................5
2. Tổng quan về thị trường và một số đối thủ cạnh tranh:....................................................6
2.1. Tổng quan thị trường:.................................................................................................6
2.2. Một số đối thủ cạnh tranh:..........................................................................................7
2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước:............................................................................7
2.2.2 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài :............................................................................8
Bảng cân đối kế toán.................................................................................................................9
Báo cáo kết quả kinh doanh....................................................................................................11
II. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica):......12
1. Phân tích doanh thu của doanh nghiệp:..........................................................................12
2. Phân tích chi phí của doanh nghiệp:...............................................................................14
3. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp:............................................................15
4. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp:....................................................................18
4.1. Phân tích khái quát tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp:.......................................18
4.1.1. Tỷ suất đầu tư:...................................................................................................18
4.1.2. Tỷ suất tự tài trợ:................................................................................................19
4.1.3. Hệ số đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh:........................19
4.2. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp:....................................................20
4.2.1. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn:...........................................................................20
4.2.2. Hệ số thanh toán nhanh:.....................................................................................21
4.2.3. Hệ số thanh toán tức thời:..................................................................................21
4.2.4. Hệ số thanh toán toàn bộ:...................................................................................22
4.2.5. Hệ số nợ:............................................................................................................22
4.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản:.............................................................................23
4.3.1. Vòng quay tài sản cố định:.................................................................................23
4.3.2. Vòng quay tổng tài sản:.....................................................................................25
4.3.3. Vòng quay khoản phải thu:................................................................................25
4.3.4. Vòng quay hàng tồn kho:...................................................................................26
4.4. Phân tích chỉ tiêu sinh lời của doanh nghiệp:...........................................................26
4.4.1. Tỷ suất sinh lời của tài sản:................................................................................26
4.4.2. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu:.................................................................27
III. Kết luận:............................................................................................................................28
1. Kết luận:..........................................................................................................................28
1.1. Điểm mạnh:...............................................................................................................28
1.2. Điểm yếu:..................................................................................................................28
2. Đề xuất:...........................................................................................................................29
Tài liệu tham khảo..................................................................................................................31
Phụ lục....................................................................................................................................32
1
phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh - Người đăng: binh77611
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh 9 10 289