Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội (phụ lluc)

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phuï luïc 1:
Thaûi löôïng oâ nhieãm khoâng khí cuûa caùc loaïi hình coâng nghieäp trong KCN
Nhôn Hoäi – khu A
Caùc loaïi hình
coâng nghieäp
trong KCN
Nhôn Hoäi –
khu A
Ñôn
Buïi SO
2
NO
2
CO VOC Khaùc
(U) (kg/U) (kg/U) (kg/U) (kg/U) (kg/U) (kg/U)
Coâng nghieäp
nhöïa
PVC: khoâng
kieåm soaùt
Taán
sp
17,50 8,50
PVC: coù kieåm
soaùt
Taán
sp
1,70 0,80
Polypropylene:
khoâng kieåm
soaùt
Taán
sp
1,50 0,35
Polypropylene Taán
sp
0,20 0,03
Coâng nghieäp
cheá bieán löông
thöïc, thöïc
phaåm; cheá
bieán noâng –
laâm – haûi saûn
Cheá bieán thòt –
khoâng kieåm
soaùt
Taán
sp
0,15 0,3 0,180
Cheá bieán thit –
coù kieåm soaùt
Taán
sp
0,05 0,0 0,075
Cheá bieán haûi
saûn – saáy oáng
hôi
Taán
sp
2,50 H
2
S:
0,05
Cheá bieán haûi
saûn – saáy löûa
Taán
sp
4,00 H
2
S:
0,05
Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội (phụ lluc) - Trang 2
Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội (phụ lluc) - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội (phụ lluc) 9 10 274