Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích kế quả khảo sát thực trạng giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi taquangduan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình cao học
Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông
trong Giảng dạy và Đào tạo (Master UTICEF)
ĐẠI HỌC STRASBOURG (PHÁP)
Đề tài tốt nghiệp: Giáo trình tự học

“Phương pháp nghiên cứu khoa học”
Người thực hiện: Nguyễn Tấn Đại

Người hướng dẫn: El-Khansa MKADA-ZGHIDI

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU
Nội dung
Mở đầu..................................................................................................................................................1
Phần 1. Thông tin cá nhân người được khảo sát.................................................................................. 2
Phần 2. Thực trạng đào tạo “Phương pháp nghiên cứu khoa học”.......................................................2
Phần 3. Kĩ năng tìm kiếm thông tin khoa học kĩ thuật......................................................................... 4
Phần 4. Kĩ năng khai thác và trình bày tài liệu khoa học kĩ thuật........................................................ 5
Phần 5. Kĩ năng soạn thảo tài liệu khoa học kĩ thuật........................................................................... 7
Phần 6. Nhu cầu sử dụng giáo trình điện tử “Phương pháp nghiên cứu khoa học”............................. 9
Kết luận................................................................................................................................................ 9

Mở đầu
Bảng câu hỏi khảo sát được chia làm 6 phần, bắt đầu từ thông tin cá nhân người được khảo sát (để
liên hệ khi có nhu cầu tham gia thử nghiệm) đến các phần đề cập thực trạng đào tạo và các kĩ năng
liên quan trong chủ đề này, và cuối cùng là phần thăm dò nhu cầu tham gia thử nghiệm giáo trình
này.
Phiếu khảo sát được phổ biến qua 3 con đường chính: gửi thư điện tử trực tiếp đến người nhận
(khoảng trên 20 người); gặp trực tiếp để giới thiệu và phát bản in (khoảng trên 20 người); viết bài
đăng trên Mạng để những người biết tin có thể đọc và tải phiếu về.
Thời gian tiến hành khảo sát là 3 tuần, với khoảng trên 50 người đã được phổ biến thông tin trực
tiếp. Các phiếu trả lời được gửi qua thư điện tử hoặc gửi bản in trực tiếp cho tác giả. Tổng số câu trả
lời nhận được là 21. Mẫu này tuy có phạm vi giới hạn, nhưng có lẽ tạm đủ đối với quy mô nhỏ của
một đề tài cá nhân và hoàn toàn không có tính chất bắt buộc đối với đối tượng tham gia, vốn có
động cơ thực tế còn thấp trong lĩnh vực phương pháp nghiên cứu khoa học, cũng như là một phần
không nhỏ không khỏi có thái độ nghi ngờ về tính khả thi và hữu ích của một đề ...
Chương trình cao học
Chương trình cao học
Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông
trong Giảng dạy và Đào tạo (Master UTICEF)
trong Giảng dạy và Đào tạo (Master UTICEF)
ĐẠI HỌC STRASBOURG (PHÁP)
Đề tài tốt nghiệp: Giáo trình tự học
“Phương pháp nghiên cứu khoa học
Người thực hiện: Nguyễn Tấn Đại Người hướng dẫn: El-Khansa MKADA-ZGHIDI
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU
Nội dung
Mở đầu..................................................................................................................................................1
Phần 1. Thông tin cá nhân người được khảo sát.................................................................................. 2
Phần 2. Thực trạng đào tạo “Phương pháp nghiên cứu khoa học”.......................................................2
Phần 3. Kĩ năng tìm kiếm thông tin khoa học kĩ thuật......................................................................... 4
Phần 4. Kĩ năng khai thác và trình bày tài liệu khoa học kĩ thuật........................................................5
Phần 5. Kĩ năng soạn thảo tài liệu khoa học kĩ thuật........................................................................... 7
Phần 6. Nhu cầu sử dụng giáo trình điện tử “Phương pháp nghiên cứu khoa học”............................. 9
Kết luận................................................................................................................................................ 9
Mở đầu
Bảngu hỏi khảo sát được chia làm 6 phần, bắt đầu từ thông tin nhân người được khảo sát (để
liên hệ khi nhu cầu tham gia thử nghiệm) đến các phần đề cập thực trạng đào tạo các năng
liên quan trong chủ đềy, cuối cùng phần thăm nhu cầu tham gia thử nghiệm giáo trình
này.
Phiếu khảo sát được phổ biến qua 3 con đường chính: gửi thư điện tử trực tiếp đến người nhận
(khoảng trên 20 người); gặp trực tiếp để giới thiệu phát bản in (khoảng trên 20 người); viết i
đăng trên Mạng để những người biết tin có thể đọc và tải phiếu về.
Thời gian tiến hành khảo sát 3 tuần, với khoảng trên 50 người đã được phổ biến thông tin trực
tiếp. Các phiếu trả lời được gửi qua thư điện tử hoặc gửi bản in trực tiếp cho tác giả. Tổng số câu trả
lời nhận được 21. Mẫu này tuy phạm vi giới hạn, nhưng lẽ tạm đủ đối với quy nhỏ của
một đề tài nhân hoàn toàn không tính chất bắt buộc đối với đối tượng tham gia, vốn
động thực tế còn thấp trong lĩnh vực phương pháp nghiên cứu khoa học, cũng như một phần
không nhỏ không khỏi thái độ nghi ngờ về tính khả thi hữu ích của một đề tài vẻ lạ lẫm
như đề tài này.
-1-
Phân tích kế quả khảo sát thực trạng giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích kế quả khảo sát thực trạng giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: taquangduan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phân tích kế quả khảo sát thực trạng giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 190