Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách hàng mua bảo hiểm

Được đăng lên bởi hovancuong4444
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2721 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GVHD: Trần Thị Tuyết Vân

Phần mềm Quản lý Khách hàng mua Bảo hiểm

A. TỔNG QUAN
I. Sơ lược về cơ quan thực tập:
1. Giới thiệu về công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) được thành lập ngày 07/11/2003 theo
Giấy phép của Bộ Tài chính và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm
và các văn bản pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đây là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại
Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm với sự hội tụ của các cổ đông là các tổ chức
thương mại, tài chính Ngân hàng có tiềm năng và uy tín tại Việt Nam như: Ngân hàng
Phương Đông (OCB), Ngân hàng Quân Đội (MB), Ngân hàng Phát triển nhà Hà Nội
(Habubank), Công ty mía đường Lam Sơn… Ngoài ra còn có các cổ đông là giảng viên có tên
tuổi của các trường đại học tại Tp. Hồ Chí Minh, các luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tài
chính.
VASS luôn chú trọng việc nâng cao khả năng trình độ nghiệp vụ bảo hiểm toàn hệ
thống, xây dựng, cải tiến và phát triển hệ thống sản phẩm bảo hiểm đa dạng, tạo sự khác biệt.
Đến nay, VASS đã kinh doanh ổn định trên 100 sản phẩm dịch vụ bảo hiểm, tập trung tại bốn
nhóm bảo hiểm mang tính đại chúng cao như: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo
hiểm tài sản - kỹ thuật, bảo hiểm hàng hải.
Với sứ mệnh đặt ra:
Bảo hiểm Viễn Đông quản lý và góp phần giảm thiểu những rủi ro, hạn chế và bù đắp
tổn thất cho Khách hàng nhằm hướng tới sự an toàn và thịnh vượng cho cộng đồng.
Phương châm :
“Cộng đồng trách nhiệm – Niềm tin vững bền”
Chiến lược:
Phát triển Bảo hiểm Viễn Đông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, sở hữu
văn hóa mạnh; tích hợp chuỗi giá trị cộng hưởng theo hướng doanh nghiệp có trách nhiệm, có
bản sắc, có thương hiệu, uy tín và thị phần cạnh tranh trên thị trường. Tất cả vì một nền tài
chính vững mạnh và một đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh “Ở Việt Nam, Vì Việt
Nam”.

Trang

1

GVHD: Trần Thị Tuyết Vân

Phần mềm Quản lý Khách hàng mua Bảo hiểm

2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của chi nhánh:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHI NHÁNH AN GIANG
GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bộ phận Giám định Bồi
thường kinh doanh

Bộ phận
Tiếp thị

Phòng
Tài chính kế toán

Phòng
Kinh doanh

Bộ phận
Xét nhận và cấp đơn
bảo hiểm

Tổ
Hành chánh Quản trị

Văn phòng
DVKH /Phòng Bảo
hiểm khu vực

Bộ phận
Quản lý Đại lý

Hình 1: Sơ đồ tổ chức của chi nhánh Viễn Đông An Giang
3. Nhiệm vụ, chức năng của các phòng, bộ phận, tổ:
3.1. Phòng Kinh doanh
 Chức năng nhiệm vụ
- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiếp thị, khai thác bảo hiểm.
- Xét nhận...
GVHD: Trần Thị Tuyết Vân Phần mềm Quản lý Khách hàng mua Bảo hiểm
A. TỔNG QUAN
I. Sơ lược về cơ quan thực tập:
1. Giới thiệu về công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) được thành lập ngày 07/11/2003 theo
Giấy phép của Bộ Tài chính và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm
và các văn bản pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đây là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại
Việt Nam hoạt động trong nh vực bảo hiểm với sự hội tụ của các cổ đông các tổ chức
thương mại, tài chính Ngân hàng tiềm năng uy tín tại Việt Nam như: Ngân hàng
Phương Đông (OCB), Ngân hàng Quân Đội (MB), Ngân hàng Phát triển nhà Nội
(Habubank), Công ty mía đường Lam Sơn… Ngoài ra còn có các cổ đông là giảng viên có tên
tuổi của các trường đại học tại Tp. Hồ Chí Minh, các luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tài
chính.
VASS luôn chú trọng việc nâng cao khả năng trình độ nghiệp vụ bảo hiểm toàn hệ
thống, xây dựng, cải tiến và phát triển hệ thống sản phẩm bảo hiểm đa dạng, tạo sự khác biệt.
Đến nay, VASS đã kinh doanh ổn định trên 100 sản phẩm dịch vụ bảo hiểm, tập trung tại bốn
nhóm bảo hiểm mang tính đại chúng cao như: bảo hiểm xe giới, bảo hiểm con người, bảo
hiểm tài sản - kỹ thuật, bảo hiểm hàng hải.
Với sứ mệnh đặt ra:
Bảo hiểm Viễn Đông quản góp phần giảm thiểu những rủi ro, hạn chế đắp
tổn thất cho Khách hàng nhằm hướng tới sự an toàn và thịnh vượng cho cộng đồng.
Phương châm :
“Cộng đồng trách nhiệm – Niềm tin vững bền”
Chiến lược:
Phát triển Bảo hiểm Viễn Đông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, sở hữu
văn hóa mạnh; tích hợp chuỗi giá trị cộng hưởng theo hướng doanh nghiệp có trách nhiệm, có
bản sắc, thương hiệu, uy tín thị phần cạnh tranh trên thị trường. Tất cả một nền i
chính vững mạnh một đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh “Ở Việt Nam, Việt
Nam”.
Trang 1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách hàng mua bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách hàng mua bảo hiểm - Người đăng: hovancuong4444
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách hàng mua bảo hiểm 9 10 939