Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi tranphuc2526
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Workshop 1

LỰA CHỌN &
LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Tên nhóm:
Thành viên:

FPOLY, 2014

6
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn B
…

2

Mục lục
1

2

Xác định và lựa chọn dự án.............................................................................................3
1.1

Xác định dự án........................................................................................................3

1.2

Phân loại và xếp hạng dự án.....................................................................................3

1.3

Lựa chọn dự án........................................................................................................3

Khởi tạo và lập kế hoạch dự án.......................................................................................3
2.1

Khởi tạo dự án.........................................................................................................3

2.1.1

Thiết lập nhóm khởi tạo dự án...........................................................................3

2.1.2

SSR..................................................................................................................3

2.1.3

Thủ tục quản lý.................................................................................................3

2.1.4

Bản tóm tắt dự án.............................................................................................3

2.2

Lập kế hoạch dự án..................................................................................................3

2.2.1

Trình bày phạm vi dự án, các phương án thay thế, và tính khả thi........................3

2.2.2

Chia dự án thành những tác vụ có thể quản lý....................................................4

2.2.3

Các chuẩn và thủ tục trong dự án.......................................................................4

2.2.4

Đánh giá rủi ro..................................................................................................4

2.2.5

Lập bản tóm tắt phạm vi dự án..........................................................................4

2.2.6

Lập kế hoạch dự án cơ sở..................................................................................4

Workshop 1

3

SƠ LƯỢC CÔNG TY

Workshop 1

4

Workshop 1

5

Xác định và lựa chọn dự án

2.1 .4 Hệ thống quản lý bán hàng của công ty Bisin
<mỗi thành viên đưa ra 1 dự án cần thiết cho hoạt động phát triển của công ty>
Tên dự án:
Người quản lý dự án:
Khách hàng:
Nhà tài trợ:
Xác định vấn đề/Cơ hội kinh doanh:


Kinh doanh ngày càng mở rộng, lượng khác...
Workshop 1
LỰA CHỌN &
LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Tên nhóm: 6
Thành viên: Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn B
FPOLY, 2014
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: tranphuc2526
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 891