Ktl-icon-tai-lieu

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 39/2001/PLUBTVQH10 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ QUẢNG CÁO

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁP LỆNH
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 39/2001/PLUBTVQH10 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ QUẢNG CÁO
Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quảng cáo, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng
cáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 8 về Chương trình
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001;
Pháp lệnh này quy định về quảng cáo.
CH ƯƠ NG I
NH ỮNG Q UY ĐỊNH CH UNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Pháp lệnh này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa vụ của tổ
chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo.
2. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá
nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp
điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia
có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.
Điều 2. Quyền quảng cáo của tổ chức, cá nhân
Tổ chức, cá nhân có quyền trực tiếp quảng cáo về hoạt động kinh doanh,
hàng hoá, dịch vụ của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ
quảng cáo thực hiện quảng cáo cho mình.
Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo
1. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người quảng cáo, người
kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người tiêu dùng.
2. Nhà nước tạo điều kiện để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người
phát hành quảng cáo phát triển đa dạng các loại hình quảng cáo, nâng cao chất
lượng quảng cáo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
3. Nhà nước khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá
nhân nước ngoài hợp tác, đầu tư phát triển dịch vụ quảng cáo ở Việt Nam .

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quảng cáo là giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh,
hàng hoá, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có
mục đích sinh lời.
Dịch vụ có mục đích sinh lời là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức,
cá nhân cung ứng dịch vụ.
Dịch vụ không có mục đích sinh lời là dịch vụ không nhằm tạo ra lợi nhuận
cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.
2. Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo về hoạt động
kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình.
3. Sản phẩm quảng cáo là sản phẩm thể hiện nội dung quảng cáo, hình thức
quảng cáo.
4. Người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân đưa sản p...
PHÁP LNH
CA U BAN THƯNG V QUC HI S 39/2001/PL-
UBTVQH10 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 V QUNG CÁO
Để nâng cao hiệu lực quản nhà ớc về quảng cáo, bảo vệ quyền lợi
ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, nhân trong hoạt động quảng
cáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 8 về Chương trình
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001;
Pháp lệnh này quy định về quảng cáo.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Pháp lệnh này quy đnh về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa v của t
chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo.
2. Pháp lệnh này áp dụng đối với t chức, nhân Việt Nam, t chức, cá
nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp
điều ước quốc tế mà Cng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia
có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.
Điu 2. Quyền quảng cáo của tổ chức, cá nhân
Tổ chức, nhân quyền trực tiếp quảng cáo về hoạt động kinh doanh,
hàng hoá, dịch vụ của mình hoặc thuê tổ chức, nhân kinh doanh dịch vụ
quảng cáo thực hiện quảng cáo cho mình.
Điu 3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo
1. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người quảng cáo, người
kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người tiêu dùng.
2. N ớc tạo điều kiện để người kinh doanh dịch v quảng cáo, người
phát hành quảng cáo phát triển đa dạng các loại hình quảng cáo, nâng cao chất
lượng quảng cáo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
3. Nhà nưc khuyến khích người Vit Nam định cư ở nước ngi, tổ chc, cá
nhân nưc ngi hp tác, đu tư phát trin dch v qung cáo Vit Nam .
PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 39/2001/PLUBTVQH10 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ QUẢNG CÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 39/2001/PLUBTVQH10 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ QUẢNG CÁO - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 39/2001/PLUBTVQH10 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ QUẢNG CÁO 9 10 688