Ktl-icon-tai-lieu

pháp luật

Được đăng lên bởi Nguyễn Mạnh Quyền
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 4659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GOP Y SUA DOI HIEN PHAP
Du thao năm 2013
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA
ĐỔI NĂM 2013)
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch
sử, nhân dân Việt Nam lao
động cần cù, sáng tạo, chiến
đấu anh dũng để dựng nước và
giữ nước, đã hun đúc nên
truyền thống đoàn kết, nhân
nghĩa, kiên cường, bất khuất
của dân tộc và xây dựng nên
nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập và rèn luyện, nhân
dân ta tiến hành cuộc đấu tranh
cách mạng lâu dài, đầy gian
khổ, hy sinh, làm Cách mạng
tháng Tám thành công. Ngày 2
tháng 9 năm 1945, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn
độc lập, nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa ra đời. Với khát

H P. 1 9 6 0
H I Ế N

P H Á P

NƯỚC CỘNG HOÀ
XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM

H I Ế N

P H Á P

NƯỚC CỘNG HOÀ
XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
N Ă M 19 8 0

H I Ế N

P H Á P

NƯỚC VIỆT NAM
DÂN CHỦ CỘNG
HOÀ

N Ă M 19 9 2
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua mấy nghìn năm
lịch sử, nhân dân Việt Nam
lao động cần cù, sáng tạo,
chiến đấu anh dũng để dựng
nước và giữ nước, đã hun
đúc nên truyền thống đoàn
kết, nhân nghĩa, kiên cường
bất khuất của dân tộc và
xây dựng nên nền văn hiến
Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh
đạo của Đảng cộng sản Việt
Nam do Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập và rèn luyện,
nhân dân ta tiến hành cuộc
đấu tranh cách mạng lâu

Trải qua bốn nghìn năm
lịch sử, nhân dân Việt
Nam lao động cần cù,
chiến đấu dũng cảm để
dựng nước và giữ nước.
Cuộc đấu tranh lâu dài,
bền bỉ vì độc lập, tự do
đã hun đúc nên truyền
thống kiên cường, bất
khuất của dân tộc ta.
Từ năm 1930, dưới sự
lãnh đạo của Đảng cộng
sản Việt Nam do Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập và
rèn luyện, đi con đường
của Cách mạng tháng
Mười Nga, nhân dân ta
đã lần lượt chiến thắng

LỜI NÓI ĐẦU

Nước Việt Nam ta là một
nước thống nhất từ Lạng
Sơn đến Cà Mau.
Dân tộc Việt Nam trải
qua mấy nghìn năm lịch
sử là một dân tộc lao
động cần cù luôn luôn
anh dũng đấu tranh xây
dựng đất nước và giữ
gìn độc lập của Tổ quốc.
Trong hơn tám mươi
năm nước ta bị thực dân
Pháp đô hộ và năm năm
bị phát xít Nhật chiếm
đóng, nhân dân Việt
Nam đã không ngừng
đoàn kết đấu tranh
chống ách thống trị của

H I Ế N

P H Á P

NƯỚC VIỆT NAM
DÂN CHỦ CỘNG
HOÀ
(QUỐC HỘI NƯỚC
VIỆT NAM DÂN
CHỦ CỘNG HOÀ
THÔNG QUA NGÀY
9- 11 - 1 9 4 6 )

LỜI NÓI ĐẦU

Cuộc cách mạng tháng
Tám đã giành lại chủ quyền
cho đất nước, tự do cho
nhân dân và lập ra nền dân
chủ cộng hoà.
Sau tám mươi năm tranh
đấu, dân tộc Việt Nam đã
thoát khỏi vòng áp bức của
chính sách t...
GOP Y SUA DOI HIEN PHAP
Du thao năm 2013
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA
ĐỔI NĂM 2013)
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch
sử, nhân dân Việt Nam lao
động cần cù, sáng tạo, chiến
đấu anh dũng để dựng nước và
giữ nước, đã hun đúc nên
truyền thống đoàn kết, nhân
nghĩa, kiên cường, bất khuất
của dân tộc và xây dựng nên
nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập và rèn luyện, nhân
dân ta tiến hành cuộc đấu tranh
cách mạng lâu dài, đầy gian
khổ, hy sinh, làm Cách mạng
tháng Tám thành công. Ngày 2
tháng 9 năm 1945, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn
độc lập, nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa ra đời. Với khát
H I N P H Á P
NƯC CNG HOÀ
XÃ HI CH
NGHĨA VIT NAM
NĂM 1992
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm
lịch sử, nhân dân Việt Nam
lao động cần cù, sáng tạo,
chiến đấu anh dũng để dựng
nước và giữ nước, đã hun
đúc nên truyền thống đoàn
kết, nhân nghĩa, kiên cường
bất khuất của dân tộc và
xây dựng nên nền văn hiến
Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh
đạo của Đảng cộng sản Việt
Nam do Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập và rèn luyện,
nhân dân ta tiến hành cuộc
đấu tranh cách mạng lâu
H I N P H Á P
NƯC CNG HOÀ
XÃ HI CH
NGHĨA VIT NAM
NĂM 1980
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua bốn nghìn năm
lịch sử, nhân dân Việt
Nam lao động cần cù,
chiến đấu dũng cảm để
dựng nước và giữ nước.
Cuộc đấu tranh lâu dài,
bền bỉ vì độc lập, tự do
đã hun đúc nên truyền
thống kiên cường, bất
khuất của dân tộc ta.
Từ năm 1930, dưới sự
lãnh đạo của Đảng cộng
sản Việt Nam do Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập và
rèn luyện, đi con đường
của Cách mạng tháng
Mười Nga, nhân dân ta
đã lần lượt chiến thắng
H P . 1 9 6 0
H I N P H Á P
NƯC VIT NAM
DÂN CH CNG
HOÀ
LỜI NÓI ĐẦU
Nước Việt Nam ta là một
nước thống nhất từ Lạng
Sơn đến Cà Mau.
Dân tộc Việt Nam trải
qua mấy nghìn năm lịch
sử là một dân tộc lao
động cần cù luôn luôn
anh dũng đấu tranh xây
dựng đất nước và giữ
gìn độc lập của Tổ quốc.
Trong hơn tám mươi
năm nước ta bị thực dân
Pháp đô hộ và năm năm
bị phát xít Nhật chiếm
đóng, nhân dân Việt
Nam đã không ngừng
đoàn kết đấu tranh
chống ách thống trị của
H I N P H Á P
NƯC VIT NAM
DÂN CH CNG
HOÀ
(QUC HI NƯC
VIT NAM DÂN
CH CNG HOÀ
THÔNG QUA NGÀY
9-11-1946)
LỜI NÓI ĐẦU
Cuộc cách mạng tháng
Tám đã giành lại chủ quyền
cho đất nước, tự do cho
nhân dân và lập ra nền dân
chủ cộng hoà.
Sau tám mươi năm tranh
đấu, dân tộc Việt Nam đã
thoát khỏi vòng áp bức của
chính sách thực dân, đồng
thời đã gạt bỏ chế độ vua
quan. Nước nhà đã bước
sang một quãng đường
mới.
Nhiệm vụ của dân tộc ta
pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pháp luật - Người đăng: Nguyễn Mạnh Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
pháp luật 9 10 881