Ktl-icon-tai-lieu

Phát biểu của giáo viên nhân ngày khai giảng

Được đăng lên bởi tranvanlam1982
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi ph¸t biÓu gi¸o viªn nh©n ngµy khai gi¶ng
n¨m häc 2011 – 2012
- KÝnh tha c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!
- KÝnh tha c¸c ®ång chÝ GV, CNV nhµ trêng!
- Tha toµn thÓ c¸cbËc phô huynh vµ ch¸u häc sinh th©n mÕn!
Trong kh«ng khÝ trang träng, vui t¬i phÊn khëi cña buæi lÔ khai gi¶ng n¨m häc
míi. Cho phÐp t«i ®îc thay mÆt toµn thÓ ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn
trong nhµ trêng kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý cïng c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em
häc sinh lêi chóc ®Çu n¨m häc míi: Lu«n m¹nh kháe, h¹nh phóc, ®¹t nhiÒu thµnh tÝch
cao trong c«ng t¸c vµ häc tËp.
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, c¸c thÇy c« gi¸o vµ tha c¸c em häc sinh!
Mïa hÌ ®· qua, H«m nay trêng MN Nµ Ch× long träng tæ chøc buæi lÔ khai gi¶ng bíc
vµo 1 NH míi víi rÊt nhiÒu niÒm vui: Vui v× ®îc gÆp l¹i b¹n bÌ, thÇy c« vµ ng«i trêng
th©n yªu sau nh÷ng ngµy xa c¸ch, vui v× l¹i ®îc tiÕp tôc kh¸m ph¸ nh÷ng ch©n trêi tri
thøc míi më ra qua tõng ho¹t ®éng, vui v× mét NH míi víi biÕt bao ®iÒu høa hÑn ®ang
chê ®ãn...
Hßa cïng víi niÒm vui Êy cña c¸c ch¸u häc sinh. Chóng t«i, nh÷ng c« gi¸o còng
kh«ng khái båi håi xóc ®éng tríc thÒm n¨m häc míi, bëi chóng t«i l¹i ®îc chµo ®ãn, ®îc d×u d¾t thÕ hÖ häc sinh míi. §©y lµ mét vinh dù lín lao nhng còng lµ mét tr¸ch
nhiÖm hÕt søc nÆng nÒ ®èi víi mçi nhµ gi¸o.
N¨m nµo còng vËy, cø mçi khi nh÷ng b«ng phîng cuèi cïng cßn lu l¹i bªn hµng
c©y vµ nh÷ng chiÕc l¸ vµng b¾t ®Çu r¬i trªn s©n trêng lµ chóng t«i l¹i lÆng lÏ chuÈn bÞ
thªm cho hµnh trang cña m×nh: nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ kinh
nghiÖm gi¶ng d¹y míi.... ®Ó råi trong suèt mét n¨m häc, víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao,
víi lßng nhiÖt t×nh, sù say mª c«ng viÖc vµ b»ng tÊt c¶ t×nh c¶m yªu th¬ng dµnh cho c¸c
ch¸u häc sinh th©n yªu. Chóng t«i ®·, ®ang vµ sÏ d×u d¾t c¸c ch¸u thµnh nh÷ng chñ
nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc.
N¨m häc 2011 - 2012 - Mét n¨m häc diÔn ra trong bèi c¶nh toµn §¶ng, toµn d©n
tiÕp tôc thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng vÒ ®æi míi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. N¨m häc
tiÕp tôc §Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lÝ tµi chÝnh, x©y
dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã, mçi gi¸o viªn chóng t«i ®Òu nhËn thøc rÊt s©u s¾c r»ng:
m×nh cÇn cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ
nhµ trêng. Kh«ng ngõng trau dåi, häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc vÒ chuyªn
m«n, nghiÖp vô. RÌn luyÖn vµ tu dìng t thÕ, t¸c phong, trau dåi phÈm chÊt ®¹o ®øc cña
ngêi gi¸o viªn. Mçi ngêi thÇy, ngêi c« ph¶i lµ mét tÊm g¬ng s¸ng vÒ ®¹o...
Bµi ph¸t biÓu gi¸o viªn nh©n ngµy khai gi¶ng
n¨m häc 2011 2012
- KÝnh tha c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!
- KÝnh tha c¸c ®ång chÝ GV, CNV nhµ trêng!
- Tha toµn thÓ c¸cbËc phô huynh vµ ch¸u häc sinh th©n mÕn!
Trong kh«ng khÝ trang träng, vui t¬i phÊn khëi cña buæi lÔ khai gi¶ng n¨m häc
míi. Cho phÐp t«i ®îc thay mÆt toµn t ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n c«ng nh©n viªn
trong nhµ trêng kÝnh chóc c¸c ®¹i biÓu, kh¸ch quý cïng c¸c thÇy, gi¸o c¸c em
häc sinh lêi chóc ®Çu n¨m häc míi: Lu«n nh kháe, h¹nh phóc, ®¹t nhiÒu thµnh tÝch
cao trong c«ng t¸c vµ häc tËp.
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, c¸c thÇy c« gi¸o vµ tha c¸c em häc sinh!
Mïa ®· qua, H«m nay trêng MN Ch× long träng chøc buæi khai gi¶ng bíc
vµo 1 NH míi víi rÊt nhiÒu niÒm vui: Vui ®îc gÆp l¹i b¹n bÌ, thÇy ng«i trêng
th©n yªu sau nh÷ng ngµy xa c¸ch, vui l¹i ®îc tiÕp tôc kh¸m ph¸ nh÷ng ch©n trêi tri
thøc míi më ra qua tõng ho¹t ®éng, vui v× mét NH míi víi biÕt bao ®iÒu høa hÑn ®ang
chê ®ãn...
Hßa cïng víi niÒm vui Êy cña c¸c ch¸u häc sinh. Chóng t«i, nh÷ng gi¸o còng
kh«ng khái båi håi xóc ®éng tríc thÒm n¨m häc míi, bëi chóng t«i l¹i ®îc chµo ®ãn, ®-
îc d×u d¾t thÕ häc sinh míi. §©y lµ mét vinh lín lao nhng còng mét tr¸ch
nhiÖm hÕt søc nÆng nÒ ®èi víi mçi nhµ gi¸o.
N¨m nµo còng vËy, cø mçi khi nh÷ng b«ng phîng cuèi cïng cßn lu l¹i bªn hµng
c©y nh÷ng chiÕc ng b¾t ®Çu r¬i trªn s©n trêng chóng t«i l¹i lÆng chuÈn
thªm cho hµnh trang cña m×nh: nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, nh÷ng ph¬ng ph¸p kinh
nghiÖm gi¶ng d¹y míi.... ®Ó råi trong suèt mét n¨m häc, víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao,
víi lßng nhiÖt t×nh, sù say mª c«ng viÖc vµ b»ng tÊt c¶ t×nh c¶m yªu th¬ng dµnh cho c¸c
ch¸u häc sinh th©n yªu. Chóng t«i ®·, ®ang u d¾t c¸c ch¸u thµnh nh÷ng c
nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc.
N¨m häc 2011 - 2012 - Mét n¨m häc diÔn ra trong bèi c¶nh toµn §¶ng, toµn d©n
tiÕp tôc thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng ®æi míi gi¸o dôc ®µo t¹o. N¨m häc
tiÕp tôc §Èy m¹nh øng ng c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n tµi chÝnh, x©y
dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã, mçi gi¸o viªn chóng t«i ®Òu nhËn thøc rÊt s©u c r»ng:
m×nh cÇn g¾ng nhiÒu h¬n n÷a, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña b¶n th©n, gia ®×nh
nhµ trêng. Kh«ng ngõng trau dåi, häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc chuyªn
m«n, nghiÖp vô. RÌn luyÖn tu dìng t thÕ, t¸c phong, trau dåi phÈm chÊt ®¹o ®øc cña
ngêi gi¸o viªn. Mçi ngêi thÇy, ngêi c« ph¶i lµ mét tÊm g¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc
s¸ng t¹o. Th«ng qua nh÷ng hµnh ®éng thËt thiÕt thùc, thÓ trong tõng ngµy, tõng giê
lªn líp, qua tõng trang gi¸o ¸n tõng bµi gi¶ng tríc c¸c ch¸u häc sinh th©n yªu....®Ó
mçi giê häc trong nhµ trêng thùc sù lµ mét giê ch¬i, th©n thiÖn vµ bæ Ých víi c¸c ch¸u.
N¨m häc míi ®· b¾t ®Çu n¨m häc nµy nhµ trêng chóng ta ®· nhËn ®îc quan
t©m ®Æc biÖt cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ..............................................
..............................................
..............................................
Thay mÆt cho c¸c ®/c gi¸o viªn, c¸n c«ng nh©n viªn trong nhµ trêng, t«i xin ch©n
träng c¶m ¬n sù chØ ®¹o s¸t sao, sù quan t©m s©u s¾c, sù ®éng viªn, cæ vò cña c¸c ®ång
chÝ l·nh ®¹o §¶ng ..................................................
còng xin høa víi c¸c ®ång chÝ : Víi tinh thÇn ®oµn kÕt, ®ãng gãp søc lùc trÝ
tuÖ cña tËp thÓ gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, cña tÊt c¶ c¸c ch¸u häc sinh trong nhµ
Phát biểu của giáo viên nhân ngày khai giảng - Trang 2
Phát biểu của giáo viên nhân ngày khai giảng - Người đăng: tranvanlam1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phát biểu của giáo viên nhân ngày khai giảng 9 10 990