Ktl-icon-tai-lieu

Phát biểu khai mạc tổng kết hội nghị công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2015-2016
Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy cô giáo về dự Hội nghị sáng hôm
nay!
Lời đầu tiên thay mặt cho Ban Thường vụ công đoàn ngành xin gửi đến Quý
vị đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành
công tốt đẹp!
Kính thưa quý vị!
Năm học 2014-2015, công tác giáo dục huyện nhà đạt được nhiều kết quả tốt
đẹp: số lượng CBVC ngành giáo dục ngày càng tăng, chất lượng đội ngũ ngày càng
nâng lên rõ rệt. Song song với sự phát triển về đội ngũ thì số lượng và chất lượng
học sinh có sự chuyển biến tích cực và được đánh giá đúng thực chất; công tác đổi
mới quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học thực hiện một cách
nghiêm túc và đạt hiệu quả. Sự đi lên của giáo dục trong thời gian qua một lần nữa
khẳng định sự phát triển tất yếu của xã hội tuy nhiên cũng không thể phủ nhận vai
trò, chức năng của tổ chức công đoàn từ ngành đến cơ sở trong việc vận động,
tuyên truyền cán bộ, đoàn viên và người lao động hăng say thực hiện nhiệm vụ để
góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu giáo dục được giao.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa hội nghị!
Năm học qua là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Công đoàn
ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2015-2020, từ CĐN đến CĐCS đã từng bước củng cố
đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, đổi mới nội dung và phương pháp
hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những
nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Tuy bước đầu triển khai có gặp ngững vướng
mắc, khó khăn nhất định: đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thường xuyên biến động,
nội dung tổ chức hoạt động công đoàn ngày càng đa dạng, phong phú trong khi
CBCĐ đều làm công tác kiêm nhiệm, thời gian chủ yếu là dành cho giảng dạy,
công tác nên ít có sự đầu tư cho công việc của công đoàn. Song nhờ có sự chỉ đạo
sâu sát của các cấp Ủy Đảng, của Công đoàn cấp trên nên Công đoàn ngành và
CĐCS đã tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ, coi công tác vận động, tuyên
truyền làm nòng cốt. Từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực
hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung
thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”; Tích cực tham gia quản lí; vận động
đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm
làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ
công chức, viên chức. Nhiều CĐCS nhờ có sự chỉ đạo, định hướng của Chi ủy Chi
bộ nhà trường và sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Thủ ...
PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2015-2016
Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy giáo về dự Hội nghị sáng hôm
nay!
Lời đầu tiên thay mặt cho Ban Thường vụ công đoàn ngành xin gửi đến Quý
vị đại biểu, các thầy giáo li chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành
công tốt đẹp!
Kính thưa quý vị!
Năm học 2014-2015, công tác giáo dục huyện nhà đạt được nhiều kết quả tốt
đẹp: số lượng CBVC ngành giáo dục ngày càng tăng, chất lượng đội ngũ ngày càng
nâng lên rệt. Song song với sự phát triển về đội ngũ thì số lượng chất lượng
học sinh sự chuyển biến tích cực được đánh giá đúng thực chất; công tác đổi
mới quản , ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học thực hiện một cách
nghiêm túc và đạt hiệu quả. Sự đi lên của giáo dục trong thời gian qua một lần nữa
khẳng đnh sự phát triển tất yếu của xã hội tuy nhiên cũng không thể phủ nhận vai
trò, chức năng của tổ chức công đoàn t ngành đến s trong việc vận động,
tuyên truyền cán bộ, đoàn viên người lao động hăng say thực hiện nhiệm vụ để
góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu giáo dục được giao.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa hội nghị!
Năm học qua là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Công đoàn
ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2015-2020, từ CĐN đến CĐCS đã từng bước củng cố
đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, đổi mới nội dung phương pháp
hoạt động, khắc phục những k khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những
nhiệm vụ Nghị quyết đã đ ra. Tuy bước đầu triển khai có gặp ngững vướng
mắc, khó khăn nhất định: đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thường xuyên biến động,
nội dung t chức hoạt động công đoàn ngày càng đa dạng, phong p trong khi
CBCĐ đều làm công tác kiêm nhiệm, thời gian chủ yếu dành cho giảng dạy,
côngc nên ít sự đầu cho công việc của công đoàn. Song nhờ sự chỉ đạo
sâu t của các cấp y Đảng, của Công đoàn cấp trên nên Công đoàn ngành
CĐCS đã tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ, coi công tác vận động, tuyên
truyền làm nòng cốt. Từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực
hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung
thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”; Tích cực tham gia quản lí; vận động
đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quan, đơn vị; quan tâm
làm tốt vai t đi diện, bảo vệ li ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ
công chức, viên chức. Nhiều CĐCS nhờ sự chỉ đạo, định hướng của Chi ủy Chi
bộ nhà trường và sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Thủ trưởng đơn vị đã hoàn
thành tốt chức năng, nhiệm v của t chức Công đoàn Điều lệ đã quy định.
Những cố gắng ấy đã được ghi nhận, cuối năm học 2014-2015, 31 CĐCS đạt
1
Phát biểu khai mạc tổng kết hội nghị công đoàn - Trang 2
Phát biểu khai mạc tổng kết hội nghị công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phát biểu khai mạc tổng kết hội nghị công đoàn 9 10 165